2 Sigovil

 

2 (91)   SIGOVIL

 

SARMATW  TRAKO  DARDANIW  MACUDONU (SARMATO TRACO DARDANIO MAHIDONI)

Placa este intitulată : SUGOBHL (SIGOVIL).

Titlul înşişi: „SIGOVIL” arată că este vorba despre o placă pe care sunt înregistrate semnături.

 

Cuvântul „SIGOVIL” este întâlnit în actuala limbă d.r., unde apare sub forma „siglă” = „pune ştampilă”

Din „siglă” avem „SIGOVIL”.

„Sigovil” reprezintă de fapt un document semnat şi verificat, un contract înregistrat de către personalităţile ca-re sunt reprezentate pe plăcile respective.

Domnul D. Romalo nu a observat acest cuvânt scris pe placă.

Cuvântul este scris foarte sus în zona mediană a plăcii, deasupra figurii din primul rând pe lângă care stă scris numele DROMIO (al 6-lea careu).

În părţile laterale şi la baza plăcii sunt amprentate câteva ornamente care ar trebui să semnifice că pe placă este reprezentat şi Burebista.

Pe placă sunt executate şi semne caligrafice.

Partea principală este greu de identificat doar din fotografie.

Pentru o mai uşoară interpretare a textului scris, putem împărţi placa în 22 de careuri.

 

Textul original 2 (91)

tablet

Transcriere originală

tablet-1

Citirea şi interpretarea textului original

 

Să citim „Sigovil-ul”, careu după careu.

Careurile sunt numerotate conform semnificaţiei conţinutul textului.

Pentru o mai bună interpretare a textului, îl voi scrie mai întâi cu caracterele originale, apoi cu caractere latine, aşa cum trebuie citit, pentru ca apoi să îl traduc pe româ-neşte.

1. În poziţia centrală este reprezentată figura lui Bu-rebista (Zamolxis) în ipostaza de „Zabelo”, în toata putere-a tinereţii, înconjurat de arme.

Acest gen de reprezentare a lui Burebista (Zamol-xis) este utilizată pe mai multe plăci, printre care plăcile 10; 13; 15; 52; 122; 126. Conţinutul tuturor acestor plăci este legat de identitatea lui Burebista. Cu acest gen de reprezentare a lui Burebista, înconjurat de mai multe tipuri de arme, se realizează de fapt identificarea lui cu „zeul războiului Zabelo” = „Zamolxis”.

În careul 1, în partea stânga pe verticală este scris: WKTABIO LW SEXESQW (OCTAVIO LO SEGESTO) = Octavio lo Segesto = „Octavius la Segesta”.

În partea de jos este scris: TROUPEW SOUQW (TROUPEO SOUTO) = trupeo suto = „toate trupele” (logic, „suto” este utilizat cu semnificaţia „tuto” = „toţi”). Se pune întrebarea dacă identificarea făcuta este corectă, în special dacă avem în vedere înscrisul „GERO” pe verticală în stânga, în careul 2, care,  izolat, poate fi identificat cu  „geto ero” (erou getic).

Odată ce am cântărit toate variantele, am ajuns la un rezultat complet logic direct legat de conţinutul plăcii,  în concordanţă cu textele reprezentative de pe celelalte plăci.

Dacă facem legătură între textele din cele două careuri, 1 şi 2, vom ajunge la combinaţia TROUPEW SOUQWXERO (TROUPEO SOYTOGERO), unde a treia şi a patra literă din cuvântul dat şi-au schimbat locurile. Dacă refacem scrierea corectă a textului, obţinem cuvântul SOQUWXERO (SOTYOGERO) = sotiogero = „uniţi”. In felul acesta ajungem la citirea corectă a întregului conţinut: TROUPEW  SOQUWXERO (TROUPEO SOTYO-GERO) = trupeo soţiogero = „trupele unite”.

La partea de jos al careului 1, cu continuarea în careul 2, scrie: +ATW BOEROBHSETO (+ATO BOEROBI-SETO) = Mato Boerobiseto = „Iubitul Burebista”.

2. În partea stânga a figurii lui Burebista sunt reprezentate prin desen „sfinţirea lui Degio” şi „taurul cu coarne”.

Prin „sfinţirea lui Degio” se poate presupune că „DEGIO” (comandantul zeiesc) să fie Burebista, taurul simbolizând puterea lui precum întruchiparea soarelui.

Sub aceasta compoziţie este scris: BASTARNW M  BWEROBUSE(T)  (BASTARNO  M  BOEROBISETO) = Bastarno Mato Boerobiseto = „Iubitul Bastarn Burebista”

Interesant este faptul că pe mai multe plăci Burebis-ta este legat de porecla „Bastarno”.

Aceasta poreclă, la celelalte plăci este legată şi de multe alte personalităţi care sunt de vârsta înaintată.

Ca rezultat al numeroaselor analize şi comparaţii pe care le-am făcut, reiese că termenul „bastârno” în toate cazurile nu este strict legat de numele tribului „BASTARNI”, dar putem să căutăm semnificaţia şi în cea a termenului „bă-trân” din actuala limbă d.r.

Bastarnu = bătrân.

 

            3. Sunt reprezentate trei figuri. În partea stângă este scris: DALMATWU  E  UEAZHXH (DALMATOU  E  IEAZIGI) = Dalmatu e Iazigi = „Dalmat şi Iazigi”. Jos scrie: MEGASW  YENEU( ) = Megaso Ceneu = „Marele Ceneu”. Si aici, în numele lui Ceneu, ultimele litere Y şi ( ) sunt scrise cu poziţiile schimbate.

            De fapt în partea grafică sunt reprezentaţi: în mijloc Ceneu, în partea stângă Dalmat şi în partea dreaptă Iazigi.

            4. SARMATW   TRAKO   DARDANIW    MACUDONU (SARMATO TRACO DARDANIO MAHIDONI) = Sarmato traco dardano mahidoni (makidoni) = „Sarmaţii Tracii Dardanii Makedonii”.

Acest fapt arată că personalităţile care sunt repre-zentate în „Sigovil” sunt: Sarmaţi, Traci, Dardani şi Make-doni, iar prin asta se face şi identificarea trupelor militare unite în războiul cu Roma.

 

5. În stânga pe verticală, lângă reprezentarea capu-lui, este scris:

 ATE  POUDIW  ATLHO WN  SONQE  LORUEW  M/. (ATE POUDIO ATLEO ON SONTE  LORYEO M/.) = Mato Pudio Atleo onsonte Loreo M/. = „Iubitul Pudio Atleo în numele lui Loreo M/”. Primului cuvânt ATE îi lipseşte din faţă un M sau „+”.

 

În careul sub acest text este scris: QROUPEV  MATEW  GEQW  (TROUPEU MATEO G’ETO)  = „Iubitele Trupe G’etice”.

Sunt interesante, aici, două combinaţii ale cuvinte-lor:

a)    ONSONTE, ONSONTO = „în numele, în locul”. Acest aspect confirmă că Pudio Atleo reprezintă, adică a verificat, alianţa militară în numele lui Lorio.

b)    MATO, MATEO, MATIHO = este utilizat cu semnifi-caţia: iubit, iubiţii, iubitul, ,… Cuvântul „mato” reprezintă forma scurtată din „amato” – „iubit”, pe care întâlnim astăzi în limba italiană. De fapt, prin folosirea terme-nului „MATO” înaintea unui nume de persoană,  se exprimă onoarea respectivei persoane, care are un înalt statut social (rege, general, preot).

c)    ATE, în această combinaţie, ar trebui să corespundă termenului „MATO, MATE”, cu primul semn (caracter),  „M” sau „+”,  omis în scriere.

6. In jurul reprezentării capului este scris: M. DRO- MUW (M. DROMIO) = Mato Dromio = „Iubit Dromio”.

Jos, în stânga, este scris un text în care nu am reu-şit să-i identific literele.

Jos, în a doua orizontală, într-un mic cadran izolat scrie: DROMHWTO  ATEIO  DWU  LISIMACWU  (DROMIO-TO ATEIO DOU LISIMAHOU) = Dromito Ateo du Lisimahu = „Dromito Ateo de Lisimah”. Acest text indică faptul că Dromito Ateo provine din neamul lui Lisimah.

 

7. În partea stânga a figurii este scris: MATYXO (MATIHO) = Matiho = „Iubitul”, iar din dreapta, în cadran scrie: M M  DWRONO  LIEW  RWPLWET , …. (M M DORO-NO LIEO ROPLOET) = Mato Matiho Dorono leo Roploet = „Iubitul Doron al lui Roplet”.

8. Dedesubtul figurii este scris: M CUSIEW (M  HI-SIEO) = Mato Hiseo = „Iubitul Hiseo”.

 

9. Sunt reprezentaţi un pedestraş cu scut şi un că-lăreţ. În partea de jos este scris textul: DETILATO KA- YEO (DETILATO CACEO) = Detilato Caceo = „Detilato Caceo”, numele pedestraşului cu scut.

Deasupra este scris textul: BOULWROU  LO URIW  PANONIEO  MESUO (BOULOROU  LO  IRIO PANONIEO MESIO) = Buloru lo Irio Panonio meso = „Buloru la Irio în mijlocul Panoniei”. Textul indica faptul că respectivul călăreţ cu armata lui se află lângă Irio, în mijlocul Panoni-ei.

10. În partea stângă a figurii este scris: M  DEMA- ROE  (M  DEMAROE) = Mato Demaro (Mato Demaro) = „Iubit Demaro” şi:  MATW  DEMARWE ONSWNTO ANTH- GWNEO  MACIDWNOU (MATO DEMAROE ONSONTO AN-TIGONEO MAHIDONOU) = Mato Demaro onsonto Antigo-no Mahidonu = „Iubitul Demaro în numele lui Antigon Macedonul”.

Prin acest text ni se relevă faptul că la adunarea de încheiere a alianţei militare Antigon Macedon a fost repre-zentat de Demaro.

Antigon Macedon a trăit în secolul I î.H., a guvernat în Macedonia de Sus şi a scris o lucrare despre Macedo-nia care a fost pierdută („Istorija na Argeadite” (Istoria Ageadilor), pag.30, Nade Proeva, Skopje, 2004).

11. În partea stânga a figurii este scris: MATU- (C)  KWMANUZEOU (MATIHO COMANIZEOU) = Matiho Comanizeu = „Iubitul Comanizeu”…

12. În partea stânga a figurii este scris: MATU-(C)  ZORZIEOU (MATIHO ZORZIEOU) = Matiho Zorziu = „Iubitului Zorziu”…

13. M  WROLIW (M  OROLIO) = Mato Orolio = „Iubi-tul Orolio”.

14. M  MAHCW (M  MAIHO) = Mato Maiho = „Iubitul Maiho”.

15. MATUC  DOUCAMWU (MATIH DOUHAMOU) = Matih Duhamu = „Iubitul Duhamu”.

16. M  SIGWBHW  (M  SIGOBIO) = Mato Sigobio = „Iubitul Sigobio”.

17. M  APWDOMEUW  (M  APODOMEIO) = Mato Apodomio = „Iubitul Apodomio”.

18. M  DOAZW (M  DOAZO) = Mato Doazo = „Iubitul Doazo”.

19. M  BAZWRUO  (M  BAZORIO) = Mato Bazorio = „Iubitul Bazorio”.

20. M  BISDO (M BISDO) = Mato Bisdo = „Iubitul Bisdo”.

În stânga este scris: SARMVW  QRACO  RETERW USQRUW  LO  GETW (SARMIO TRAHO RETERO ISTRIO LO GETO) = Sarmio Traco Retero Istrio lo G’eto = „Sar-maţii Traci Reteri de la Dunăre la G’eţi”.

Acest înscris se referă la tribul mixt format din Sar-maţii şi Traco-Reteri, care locuiau lângă fluviul Dunărea (Istru) la G’eţi, în partea dreapta a acestuia.

21. M M  SARWMHW (M M  SAROMIO) = Mato Ma-to Saromio = „Iubit iubitul Saromio”.

22. M  ZUCTOZABIO (M  ZIHTOZABIO) = Mato Zihtozabio = „Iubitul Zihtozabio”.

Studiind în profunzime distribuţia ultimelor trei personaje numite, cu privire la numele lor şi la textul impri-mat între ele, putem constata că M.Bisedo, M.M. Saromio şi M. Zahtozabio au fost regii triburilor mixte ale Sarmato-traco-reterilor care trăiau în partea dreaptă a fluviului Du-nărea la G’eţi.

CONCLUZIE:

„SIGOVIL-ul” reprezintă contractul verificat şi stabilit între reprezentanţii Sarmaţilor, Tracilor, Dardanilor şi Ma-cedonenilor, care sunt sub comanda lui „Degio” (coman-dantul zeiesc) Burebista, în anul 44 î. H. trebuia să iasă fa-ţă în faţă cu armata romană.

 Personalităţile reprezentate pe „sigovil” sunt întâlni-te pe multe alte plăci de la Sinaia.

Cert este ca avem un argument autentic care vor-beşte despre alianţa încheiată între numeroasele triburi din ambele părţi ale fluviului Dunărea, la care au luat parte şi Macedonenii.

 

Trebuie subliniat faptul că numele lui Lisimah şi Antigon Macedon se referă la persoane care au trăit în vremea respectivă.

 

Este greşită interpretarea conform căreia numele lui Lisimah şi Antigon Macedon sunt legate de personalităţi cu nume identice, care se întâlnesc şi în vremea lui Alex-andru Macedon.

La Armân Makedoneni există tradiţia prin care ne-potul să poarte numele personal şi să preia numele buni-cului.

Cunoscătorilor în istorie nu este străin faptul că în anumite părţi din Tracia după căderea Macedoniei (în vă-ile din Macedonia de Jos), adică sub Imperiul Roman, în anumite triburi puterea era deţinută de Macedoni, care nu recunoşteau dominaţia Romei.

În mod similar şi „Macedonia de Sus” în vremea respectivă a fost identificată sub numele „LIBERA” = liberă (Strabo.VII.326; Caes.Bell.civ.III,7,9) – („Istorija na Argeadite” (Istoria Argeaditilor), pag.15, Nade Proeva, Skopje, 2004).

Nici în analele istorice, dar nici în înscrisurile de pe plăcile din Sinaia nu a fost înregistrată vreo posibilă con-fruntare între Octavian şi Burebista. Dar cert este că pe mai multe plăci de la Sinaia se vorbeşte despre alianţe militare ale marilor puteri în vederea începerii, sub coman-da lui Burebista, a unui război împotriva Romei.

Interpretarea plăcii poate luată în considerare în sensul existenţei unui mesaj adresat lui Octavian din par-tea alianţei militare care, sub conducerea lui Burebista, a fost încheiată ls Segesta (vezi pl.5).

Conform textelor istorice, Octavian, în calitate de  reprezentant al lui Iulius Caesar a fost obligat să conducă toată campania militară care a avut ca scop cucerirea po-poarelor estice din jurul Mării Negre, precum şi cucerirea regiunilor cu care guverna Burebista!

Poate că mesajul din Segesta avea scopul de a-l determina pe Octavian să renunţe la războiul împotriva puternicei Sarmigetuze.

Reclame
Explore posts in the same categories: Uncategorized

3 comentarii pe “2 Sigovil”

 1. mihai vinereanu Says:

  D-le Stefanovski,

  in cazul oricarei traduceri de acest fel trebuie mai intai textul in limba de origine, (in alfabetul de origine daca este cazul), apoi textul in transliteratie, apoi traducerea mot-a-mot si in ultima instanta traducerea libera in limba vorbita de autor (in acest caz romana). asa procedeaza lingvistii. in acest fel orice cititor va poate urmari fara probleme chiar daca nu are habar de limba de origine. altfel apar tot felul de neclaritati si confuzii.

  Mihai Vinereanu

 2. Dacul Says:

  Pana nu se gaseste o placa originala care sa fie datata ca este de acum 2000 de ani si noi avem numai copii degeaba pierdem timpu sa descifram poate niste falsuri. Oricum dacii vorbeau foarte apropiat de limba romana de azi si ca exemplu cuvantul;’ APA” care il gasim la sanscritii de acum 4000 de ani tot „APA” ,si altele SOARE = SURIA , ASEMENEA =SAMA etc. Mai bine cautati placile originale.

  • sanda Says:

   Noi cei de astazi obisnuiti cu o limba romana marcata de cosmopolitismul urban si de romgleza, cu greu mai acceptam ca forme de exprimare romaneasca arhaice care se mai utilizau de catre batrani in urma cu 60 de ani prin sate, nu departe de orase, pot fi puncte de plecare in intelegerea si acceptarea pana la un punct al unor tentative de traducere. E greu sa acceptam ca nu e necesar sa mergem pana la sanscrita…Ca aromana si ea poate fi implicata in tentativa de traducere. E absurd sa mai cerem originalele cand ele su fost topite din interese meschine. Poate alte tablite

   Sanda


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: