Desemnarea Comandantilor

6 (129) Desemnarea Comandantilor

Textul original 6 (129)

r129

În partea în care se face numirea generalilor şi a subordonaţilor lor nu respect fidel modul de aranjare a textului (înregistrarea succesivă a numelor comandanţilor) conform plăcii din simpla cauză că prin aranjarea pe linii separate a numelor se poate realiza o prezentare mai cla-ră a plăcii.

Transcrierea originală

desemn

 

BOEROBYSTO  PURCEDO  ONSONTO  RY-

1                                2                            3                   4

OMIONUSO ECIENYVIOSO  ON  MESYO  SUP –

                                                5                          6              7                 8

TOE  MAYERO  LOCO LO RECETO YSTRIO  SO-

         9                     10         11              12                                   13             14

CIRAPTO ON  DEO  TRIPALELE  LO  MOROESO

              15        16                17                     18               19

ACINO  AIO  NOSETRO  NOBALEO  DAVO  GETO

      20             21                22                                          23                      24           25       

TOECi  TRYPALELE  RYOMYONUSO  SOU  PATO

      26                       27                               28                          29           30

TRASO  MATO  BOEROBYSETEO

         31                 32                     33                                    

34      .H.DAPYEGiO

35      .H.OROLIO

36      .H.ZURASO                                                       

37      .H.GUERO                                                          TROPEU

38      .H.SAPYO                                                           54

39      .H.CORMYO+++                                                SOTOG

40      .H.GEYZO                                                           55

41      .H.MANYSO                                                       ERO   ON

42      .H.BERYSOE                                                                    56

43      .H.DOGUE                                                          SARMI

44      .H.CARPODO                                                     57

45      .H.PARYOZO                                                     GETUZO

46      .H.MONGUEO                                                    xxxxx iiiiii ????

47      .H.GUROESO                                                     58              

48      .H.PELUE                       N            MATO     d   Z     B (,?)

                                                49                     50               51     52      53

 

Transcrierea cu caractere latine a textului original şi înregistrarea fiecărui cuvânt cu număr separat

Citirea ortografică textului original

Boerobisto purcedo onsonto ri-

omionuso  Ecieniviso on mesio Sup-

te maero loco lo receto Istrio so-

cirapto on deo tripalele lo Moroso.

Acino aio nosetro nobalo Davogeto

toeci tripalele riominuso su pato.

Traso Mato Boerobisteo.

H. Dapijo

H. Orolio

H. Zuraso

H. Guero

H. Sapio

H. Kormio

H. Gezo

H. Maniso

H. Berise

H. Dogu                                           Trupeu

H. Carpodo                                     soţog –

H. Parizo                                         ero on

H. Mong’eo                                     Sarmi –

H. Guroso                                       getuzo

H. Pelu       N (nosetro) Mato  d (degio) Z (zabelo)

  B (Boerobiseto)

 Prezentarea inscrierii originale în pararel cu

termenele etimologice din limba română

 

Boerobisto (Burebista) purcedo (porneşte) onson-to (în numele) riominuso (reunirea)  Ecieniviso (din Ecinivisa) on (în) mesio (mijlocul) Supte (Suptoe, Supte) maero (mare) loco (loc) lo (la)  receto (râul) Istrio (Dunăre) socirapto (reuniţi) on (în) deo (zeieş-ti)  tripalele (trupele)  lo (la) Moroeso (Moroeso).

Acino (aici) aio (sfântul) nosetro (nostru)  nobaleo (nobil) Davogeto (Cetăţean Get)

toeci („toi, toeşte” – grupează) tripalele (trupele) rio-mionuso (reunirea) supato (sub comanda).

Traso (a trasa) Mato (Iubit) Boerobisteo (Burebista).

 Traducere libera

 Burebista porneşte în numele alianţei din Ecinivisa, în mijlocul lui Supte,

mare localitate pe lângă fluviului Dunărea,

aliat cu trupele divine la Moroso.

Aici sfântul nostru nobil Davoget

A grupat trupele unite sub comandă.

A decis Iubitul Burebista:

Generalul Dabija

Generalul Orolio

Generalul Zuraso

Generalul Guero

Generalul Sapio

Generalul Cormio

Generalul Gezo

Generalul Maniso

Generalul Berise                                             

Generalul Dogu                                               

Generalul Carpodo                                         

Generalul Parizo                                   Trupele

Generalul Mong’eo                                   unite

Generalul Guroso                         sarmigetuze

Generalul Pelu                A Nostru Iubit Degio

     Zabelo Burebista

 

Explicarea cuvintelor:

1.     BOEROBYSTO (BOEROBISTO) = Boerobisto (Bu-rebista);

2.     PURCEDO = purcedo (porneşte); –  în limba d.r. exis-tă verbul „a purcede” = „a porni, a intra în acţiune  etc …”.

3.     ONSONTO = în numele; – structura compusă „on + sonto” se regăseşte în termenii d.r. constituenţi, „on” corespunzând românescului „în”, iar „sonto” românes-cului „sunt”.

4.     RYOMIONUSO (RIOMIONUSO) = riominuso (reuni-re); – în limba d.r. există un cuvânt asemănător, „reuni-re” cu aceeaşi semnificaţie „asociere, unire, adunare, complot”.

5.     ECIENYVIOSO (ECENIVIOSO) = Eceniviso (al lui Ecenive); – Ecenive – toponim, numele unei localităţi din Dobrogea.

6.     ON = on (în); prepoziţie indicând locul, „în, ân” din limbile  d.r. şi a.m.

7.     MESYO (MESIO) = mesio (în mijlocul); „mese” = în mijloc, v. expresia „tu mesi” din limba a.m., precum şi termenii din greacă, italiană etc.

8.     SUPTOE = Supte (Supte, Supta); – localitate făcând parte din Dobrogea.

9.     MAYERO (MAIERO = MAERO) = maero (mare); – „mare” în limbile d.r. şi a.m.

10.  LOCO = loco (loc); – „loc, pământ” în limbile a.m. şi d.r.

11.  LO = lo (la); – prepoziţie indicând locul, „la” în limbile a.m. şi d.r.

12.  RECETO = receto (râul); – în texte am întâlnit doi ter-meni care desemnează referentul «râu, fluviu». Unul este „receto”, în general legat de „Istrio” (Dunărea), iar celălalt este „saro”. Termenul „saro” a fost analizat în subcapitolul „Sarmaţii şi Sarmigetuza”. La primă vede-re termenii „receto” şi „saro” nu au nici o legătură eti-mologică. Chiar se poate spune că termenul „receto” poate face parte din cuvintele de origine slavă, dată fiind apropierea de termenul corespunzător, „reca”.

Dar asta doar la prima vedere.

Din propria experienţă consider că între termenii „sa-ro” şi „receto” există legături, că termenii sunt insepa-rabili şi că „reca” în limbile slave provine etimilogic de la aceeaşi rădăcină lingvistică. Elementul de legătură între aceşti doi termeni înrudiţi îl constituie sunetul „r”, care desemnează „curgerea, curentul”. De fapt, terme-nul „receto, reca, ro, aro, saro” înseamnă „curgere, curent” al apei sau unei alte substanţe în stare lichidă. Chiar şi termenul „roi” care se întâlneşte în limba a.m. şi în limbile slave se referă la o mulţime de unităţi vii: albine, peşti şi chiar oameni, deoarece marele număr de unităţi care sunt în mişcare dau senzaţia unei „cur-geri”; amintind de „râu”, acelaşi etimon poate constitui baza de evoluţie a termenilor înainte citaţi.

13.  YSTRIO (ISTRIO) – Istrio (Dunărea); – termen aramic (scitic), tracic şi getic care desemnează Dunărea.

14.  SOCIRAPTO = socirapto (reuniţi); – în limba d.r. „societate, asociaţie”.

15.  ON = on (în); – prepoziţie indicând locul, „în, ân” din limbile  d.r. şi a.m.

16.  DEO = Deo (Zeu, zeiesc, zeifice); – termenul „Deo” este derivat al rădăcinei  „Dio”.

17.  TRIPALELE = tripalele (trupele); – din d.r. „trupe”.

18.  LO = lo (la); – prepoziţie indicând locul, „la” în limbile a.m. şi d.r.

19.  MOROESO = Moroso (Moroso); – toponim.

20.  ACINO = acino (aici); – în d.r. „aci, acia, aici, aice”.

21.  AIO = aio (sfânt); – în limba a.m. „ayu” şi în greacă „aio”.

22.  NOSETRO = nosetro (nostru); în d.r. şi a.m. „al nostru, a noastră”.

23.  NOBALEO = nobalo (nobil); – în d.r. „nobil”

24.  DAVO = davo (cetăţean); – „davo, -a” = „aşezare, localitate, cetate, oraş” în limba getică.

25.  GETO = Geto (Get); – în conformitate şi cu alte texte de pe plăcuţe, „Davogeto” (Cetăţean getic) se pronunţă legat.

26.  TOECi = toeci (grupează); – în d.r. „toi” = „grupă, cea-tă, unitate, e.t.c”.

27.  TRYPALELE = tripalele (trupele); – în d.r. „trupe”

28.  RYOMYONUSO (RIOMIONUSO) = riominuso (reu-nirea); – cuvânt similar şi în limba d.r.

29.  SOU = su (sub-).

30.  PATO = pato (comanda); – complexul „supato” = „sub (sub) + pato (comandă)”. Semnificaţia corectă a ter-menului „pato”, nemodificată, a fost analizată în dife-rite contexte, pe textele aparţinând mai multor plăci; v. şi termenii deja analizaţi: „patela” (comandă supremă), „pantelo” (comandantul suprem).

31.  TRASO = traso (a trasa); – cuvânt care astăzi este folosit mai în toate limbile europene cu sensul de „a trasa, a determina traiectoria”.

32.  MATO = Mato (Iubit); – v. „amo” = „iubeşte”.

33.  BOEROBYSETEO (BOEROBISETEO) = Boerobise-to (Burebista);

34.  .H.DAPYEGiO (DAPIGiO) = Hielarh Dabija; (Gi = j)

35.  .H.OROLIO = General Orolio; 

36.  .H.ZURASO = General Zuraso;

37.  .H.GUERO = General Guero;

38.  .H.SAPYO (H.SAPIO) = General Sapio;     

39.  .H.CORMYO+++  (H. CORMIO) = General Cormio

40.  .H.GEYZO (H. GEIZO) = General Gezo;     

41.  .H.MANYSO (H. MANISO) = General Maniso;      

42.  .H.BERYSOE (H. BERISOE) = General Berise;

43.  .H.DOGUE = General Dogu; 

44.  .H.CARPODO = General Carpodo; 

45.  .H.PARYOZO (H.PARIOZO) = General Parizo;

46.  .H.MONGUEO = General Mong’eo;

47.  .H.GUROESO = General Guroso;

48.  .H.PELUE = General Pelu;    

49.  N (Nosetro) = al nostru;  

50.  MATO = Iubit; 

51.  d (Degio) = Degio (De-ghid); – întotdeauna când este scrisă izolat, literă stilizată „d” semnifică „Degio-ul’. În cazul acesta, litera este scrisă între picioarele calului încălecat de Burebista. În dreapta figurii sunt repre-zentate simbolurile regale (o linie verticală cu trei linii orizontale).

52.  Z (Zabelo) = Zabelo; – în cazul concret litera stilizată „Z” este gravată pe soclul pe care se află nobilul cu scut, chiar lângă picioarele sale.

53.  B (, ?) = Burebista;  – această literă constituie baza înscrisului caligrafic, la începutul căruia este reprezen-tat  un cap de taur.

54.  TROPEU = trupeu (trupele); – în d.r. „trupe”.

55.  SOTOGERO (SOŢOGERO) = soţogero (asociaţi); – în d.r. „societate”. În vechea ortografie, litera „t” se poate citi şi ca „ci”, cu atât mai mult cu cât pe placa de faţă la poziţia 14 se găseşte termenul SOCIRAPTO.

56.  ON = on (în); – prepoziţie indicând locul, „în, ân” din limbile  d.r. şi a.m.

57.  SARMIGETUZO = Sarmigetuzo (Sarmigetuza); Textul scris în ortografia stilizată (53, 54, 55, 56) are următoarea traducere, la figurat: „Trupele unite în Sarmigetuza„, adică „Trupele unite ale Sarmigetu-zei„.

Cert este că aceste trupe unite se găsesc la locali-tatea Moroso în Dobrogea şi nu în Sarmigetuza.

Traducerea corectă este „Trupele din Sarmigetuza unite

57.  xxxxx iiiiii ???? = este vorbă de un înscris caligrafic pe care în momentul de faţă nu pot să-l identific.

 

CONCLUZIE:

            Conţinutul plăcii face referire la organizarea trupelor  sub comanda generalilor în spaţiul defensiv al Daciei.

Determinarea comandanţilor este rezultatul unei reuniri de succes a unui număr ridicat de nobili şi trupe, realizată în localitatea Eceniva din Dobrogea.

Reclame
Explore posts in the same categories: Uncategorized

One Comment pe “Desemnarea Comandantilor”


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: