Numerotarea trupelor

7 (120) NUMEROTAREA TRUPELOR 

Text original 7 (120)

t120

Pentru plăcuţa referitoare la numirea generalilor şi subordonaţilor lor nu am respectat modul de aranjare a textului conform inscripţiei originale datorită faptului că prezentarea succesivă a acestora, pe rânduri distincte, ar ajuta la o percepere mai clară a conţinutului plăcii.

Transcriere originală

numire

ROTO                                                                         SARCE

PENEO                                                                       RYO   

          M

           T

POYDEO  ONTOYRNIENEDOE  ZABELIOLEODOE  HIL –

        1                                   2                                               3                                            4

EARHI  LO  ROCEO  SOCEO  ARMOSO  SOSYEO  ACEZO

                     5             6                   7                     8                    9                 10

ON  SOLETOLE  ON  TALIPICELOE  DAVO  GETO  F –

  11                 12               13                  14                        15                             16          17

ACTO  ON  ANCEO  NOSETRO – M – BOEROBYSETO  ON

                   18         19                     20                 21                22                         23

SARMIGETOYZOCOYE  ARMOSO  xxxxxxxxxxxxxx

                      24                                         25                         26

27   -H- ERIGER  DAPIGEO  LO GENOYCLO xxxxxx

28    -H- E.OROLYEO  LO  ELYA CARSEOY xxxxxxxxxxx

29    -H- E.ZORASEOY  LO  MOLEODAVO xxxxxxxxxxxx

30    H. GOYERO  LO  DINOGETO xxxx

31    H. ZAPYEO  LO  ZOYRODAVO xxxxxx

32    H. CORMYO  LO  NOVYDOYN xxxxxx

33    H. GEYZO  LO SIGIDONOE xxxxxxxxxx

34    H. MANISO  LO  ZIDODAVO xxxxxxx

35      -H. BERYSO SAYHDAVO PANONEO xxxxxxxxxx

36      -H. DOYEGOE POLTODAVO SARMATIO xxxxxx

37       H. CARPODO  LO  SARTAPIEO xxxxxxx I I –

38       H. PARIOZO LO ERMYDAVO xxx I I

39       -H. MONGAIO  LO NAPOCOE xxxx – –

40      -H. GOYROE  LO  COMIEODAVO xxx

41      -H. PALOE  LO  SARDAVO SEGESTO I I – xxxxxxxxxx

    COT                                                                                  MA

    OPO                                                                                  ERO

LEOY  CEN                                                             BIR

    EOY                                                                                   EO=T=A=SM

 Transcrierea cu caractere latine a textului original şi înregistrarea fiecărui cuvânt cu număr separat

Citirea ortografică a textului original

 

Pudeo onturninede zabelilede hilearhi

lo roceo soceo armoso sosio (soţio) acezo (a-şezo)

on soletole on talipicele davogeto

facto on anceo nosetro – M – Boerobiseto on sarmigetuzocue armoso  xxxxxxxxxxxxxx

-h- Eriger Dapigeo (Dapijo) lo Genuclo xxxxxx

-h- E. Orolio lo Elia Carseu xxxxxxxxxxx

 h. E. Zoraseu lo Moledavo xxxxxxxxxxxx

 h. Guero lo Dinogeto xxxx

 h. Zapio lo Zurodavo xxxxxx

 h. Cormio lo Novidun xxxxxx

 h. Gezo lo Sigidone xxxxxxxxxx

 h. Maniso lo Zidodavo xxxxxxx

-h. Beriso, Sehdavo panono xxxxxxxxxx

-h. Duego, Poltodavo sarmatio xxxxxx

 h. Carpodo lo Sartapio xxxxxxx  II

-u. Parizo lo Ermidavo xxx  II

-h. Mong’eo lo Napoke  xxxx – –

-h. Guro lo Comiodavo  xxx

–h. Palo lo Sardavo Segesto  II – xxxxxxxxxx

 

În cele patru colţuri scrie:

 

Sarcerio rotopeno Mt (mato) Cotopoleu Ceneu Maero biro = T = A = SM (=Trupeo = Armoso = SarMigetuzo)

Prezentarea inscrierii originale în pararel cu termenele etimologice din limba română

 

Pudeo („pudicǎ” – neprihǎnitǎ) onturninede („înturnare” – ocolire) zabelilede (a comandanţilor) hilearhi (ierarhi, generali) lo (la) roceo (roiul) soceo (asociere) armoso (armie, armatǎ) sosio (soţio) (asociatǎ) acezo (aşezo) (aşezat) on (în) soletole (solul)  on (în) talipicele („tali + pic” – micǎ plecǎciune) davogeto (cetǎţeani – Geţi) facto (fǎcutǎ) on (în) anceo (dupǎ cererea) nosetro (nostrul) – M – (Iubit)  Boerobiseto (Burebista)  on (în) sarmigetuzocue (sarmigetuzicǎ) armoso  (armatǎ) xxxxxxxxxxxxxx (14.000).

 

 

Traducere liberă:

 

Itinerariul (Turul) fără abatere (viciu) al comandanţilor generali la întrunirea militară (roiul militar unit), asociat teritoriilor stabilite (unit ocupat în pământul) la mica plecǎciune davogetică făcută la cererea iubitului nostru Burebista armatei Sarmigetuzei xxxxxxxxxxxxxx (14.000).

-x (General) – Eriger Dabija la Genucla xxxxxx (6.000).

-gen.- E. Orolio la Elia Carseu xxxxxxxxxxx (11.000).

 gen. E. Zorasu la Moledava xxxxxxxxxxxx (12.000).

 gen. Guero la Dinogeto xxxx (4.000).

 gen. Zapio la Zurodava xxxxxx (6.000).

 gen. Cormio la Novidun xxxxxx (6.000).

 gen. Gezo la Sigidona xxxxxxxxxx (10.000).

 gen. Maniso la Zidodava xxxxxxx (7.000).

-gen. Beriso, Sehdava panonică xxxxxxxxxx

-gen. Duego, Poltodava sarmatică xxxxxx (6.000).

 gen. Carpodo la Sartapio xxxxxxx  II  (7.000  II).

-gen. Parizo la Ermidava xxx  II  (3.000).

 gen. Mong’eo la Napoca  xxxx – –  (3.000 – – ).

-gen. Guro la Comiodava  xxx  (3.000).

-gen. Palo la Sardava Segesta  II – xxxxxxxxxx (II – 10.000).

În cele patru colţuri scrie:

Conducătorul tuturor trupelor, Iubitul şi Mare Preot Ceneu Marele birǎu = T = A = SM (= Trupelor = Armate = SarMigetuze).

Explicarea cuvintelor:

1.    POYDEO = pudeo (neprihǎnitǎ);  – în limba d.r. avem: „pudic,-ǎ; pudoare” (pudic, pudoare) = „neprihǎnit, ne-prihǎnitǎ”.

2.    ONTOYRNIENEDOE = onturninede (ocolire, paradǎ); – sensul este legat de semnificaţia verbelor „turnare” (turnare) şi „turtseare” (turceare), astfel încât „ontur-nido” (on + turnido) = „an + turnare” (ân + turnare) = adicǎ rotire, mişcare circularǎ, care, privitor la termino-logia militară, corespunde „defilării (şi/sau inspecţiei trupelor)”.

3.    ZABELIOLEODOE = zabelilede (a voivozilor, a co-mandanţilor); – cuvântul „zabelo” are semnificaţia de „conducǎtor al oastei” = „voievod” şi reprezintǎ un cuvânt format din d.r. „zabet + beligerant”.

4.    HILEARHI = hilearhi (ierarhi, generali); – termen vechi utilizat în limba greacǎ şi în a.m.  Radicalul îl constituie a.m. „njilje” (nyilye), d.r. „mile” şi gr. „hilia”, iar în sen-sul de faţă cuvântul s-a format în limba greacă, desem-nând căpeteniile a 1000 de ostaşi. În cazul concret, „hilearhul” nu comandǎ numai 1000 de ostaşi, ci mai multe mii, dar termenul poate fi identificat cu cuvântul actual « general ».

5.    LO = lo (la); – prepoziţie de loc, „la” în limbile a.m. şi d.r.

6.    ROCEO = roceo (roiul); – face referire la mulţime. În limba  d.r. existǎ cuvântul „roi” (roi) .

7.    SOCEOsoceo (asociere); – provine de la cuvintele  „soţ, suţatǎ” (soţ – prieten) în a.m., suţatâ = societate (prietenie).

8.    ARMOSO = armoso (armie, armatǎ); – în a.m. şi d.r. „armie” (armie) = „armia”, din „armǎ„.

9.    SOSYEO = sosio (asociatǎ); – la fel ca la punctul 7. În actuala grafie, cu a treia literă « s », se poate citi şi „soţio„. Pe placa anterioară acest termen se regă-seşte sub forma „soţigeo„. A treia literǎ „s” se poate citi, aşadar, şi „ţ”. În vechiul sistem de scriere de la sud de Dunǎre, siflanta „s” ţinea locul fonemelor „s”, „ţ” şi „ş” (nu se făcea deosebirea la nivel fonetic).

10. ACEZO = acezo (aşezat); – În limba  d.r. de azi cuvântul este întâlnit sub forma „a (se) aşeza„. Faptul că în d.r. cuvântul similar are în compunere siflanta „ş” şi nu „ce” din cuvântul inscripţionat nu ar trebui să indice neapărat o evoluţie fonetică din „acezo” în „a (se) aşeza”. Explicaţia poate consta şi în faptul că în scrierea veche nu exista un grafem separat utilizat special pentru reprezentarea fonemului „ş”; de aceea în unele locuri întâlnim şi grafemul „z” = „s, ş, ţ” îndeplinind aceeaşi funcţie, v.  „azezo„.

11. ON = on (în); – în aproape toate cazurile în care actualmente Armân Makedonii şi Românii utilizează  literele „â” şi „u” în vorbirea cotidianǎ, în limba veche a Sarmato-Geţilor (Daco-Geţilor) se utiliza sunetul „o”.

12. SOLETOLE = soletole (solul); – în d.r. exista cuvântul  „sol” (sol), cu semnificaţie identicǎ.

13. ON = on (în);în aproape toate cazurile în care actualmente Armân Makedonii şi Românii utilizează  literele „â” şi „u” în vorbirea cotidianǎ, în limba veche a Sarmato-Geţilor (Daco-Geţilor) se utiliza sunetul „o”.

14. TALIPICELOE = talipicele  (micǎ plecǎciune); – mixo-nimul „talipico” este  compus din cuvintele „tali + pico” (tali + pic) = „punere + micǎ” din limba d.r. În trecut, în special când puterea într-un stat era deţinută de o singură persoană, regele, toate întrunirile importante în cinstea sa, se înregistrau ca „plecǎciuni”.

15. DAVO = davo (aşezare, oraş, cetǎţean) – termenul acesta are douǎ semnificaţii. Prima se referă la „aşezare, oraş”, iar cealaltă „cetǎţean”, locuitor al res-pectivei aşezări. Când prin acest termen se desemnea-zǎ o aşezare, atunci el este folosit împreună cu denu-mirea aşezǎrii, iar când este întâlnit în combinaţie cu „geto”, ca în „davogeto”, de exemplu, poate sǎ semni-fice „aşezare a geţilor” sau poate sǎ desemneze nume-le naţional, cetăţenii geţi: „Davo Get, Davo Geti”. În ca-zul de faţă desemnează  „Davo Geti”.

16. GETO = Geto (Get, Geti, Getic);

17. FACTO = facto (fǎcutǎ) – provine de la verbul  „fac, faţe” (a face), în limbile  a.m. şi d.r..

18. ON = on (în); – în aproape toate cazurile în care actualmente Armân Makedonii şi Românii utilizează  literele „â” şi „u” în vorbirea cotidianǎ, în limba veche a Sarmato-Geţilor (Daco-Geţilor) se utiliza sunetul „o”.

19. ANCEO = anceo (dupǎ cererea) – cuvântul trebuie analizat ca un cuvânt compus, format din „an + cea” = „an  + cerere”, unde termenul „cea” reprezintă de fapt forma prescurată a substantivului „cerea” = „cerere”, în limba d.r., în care sunetul „r” se pronunţă absorbit, în maniera „cea„. Aceastǎ absorbire a sunetului  „r” este similarǎ fenomenului identic în ceea ce priveşte con-soana „r” în cazul anumitor cuvinte în limba  armân makedonǎ, ca de exemplu: „cari, care” = „care” pro-nunţate în unele graiuri „cai, cae”. Aşadar şi în limba d.r. veche, în manieră identică, în loc să se folosească termenul „ancerea”, s-a folosit „ancea”. 

20. NOSETRO = nosetro (nostrul); – în limba a.m. şi d.r. „al a nostrului„.

21. M – = „Mato” (Iubit); – forma prescurtatǎ a cuvântului italian  „amato„, cu suprimarea vocalei „a”. 

22. BOEROBYSETO = Boerobiseto (Burebista);

23. ON = on (în); – în aproape toate cazurile în care actualmente Armân Makedonii şi Românii utilizează  literele „â” şi „u” în vorbirea cotidianǎ, în limba veche a Sarmato-Geţilor (Daco-Geţilor) se utiliza sunetul „o”.

24. SARMIGETOYZOCOYE = sarmigetuzocue (sarmige-tuzicǎ); –  a Sarmigetuzei.

25. ARMOSO = armoso (armatǎ); – întreaga armata.

26. xxxxxxxxxxxxxx = „14.000”; – numai Sarmigetuza a avut o armatǎ de paisprezece mii de ostaşi.

27. -H- ERIGER DAPIGEO LO GENOYCLO xxxxxx = -h- (hielarh) Eriger Dabigeo lo Genuclo xxxxxx (Generalul Eriger Dabija la Genucla 6.000); – se spune cǎ Generalul Eriger Dabija, care a staţionat în cetatea Genucla, avea 6.000 ostaşi. Interesant este cǎ numele inscripţionat  „Dabiga” este amintit în izvoarele latine ca „Dapix” (Dapyx), iar la N.Densuşianu este identificat ca „Dabigia” = „Dabija„. Acest mod de redactare este rezultatul faptului cǎ în vechiul alfabet nu figureazǎ vre-o literǎ specialǎ pentru sunetul „j”. În manieră similară şi astăzi în engleză numele Dabija se redactează „Dabigia„.

28. -H- E. OROLYEO LO ELYA CARSEOY xxxxxxxxxxx = -h- E. Orolio lo Elia Carsu xxxxxxxxxxx (Generalul E. Orolio la Elia Carso cu 11.000 de ostaşi);

29. H. E. ZORASEOY LO MOLEODAVO xxxxxxxxxxxx = h. E. Zorasu lo Moledavo xxxxxxxxxxxx (Generalul E. Zurasu la Moledavo cu 12.000 de ostaşi);

30. H. GOYERO LO DINOGETO xxxx = h. Guero lo Dinogeto xxxx (Generalul Guero la Dinogeto cu 4.000 de ostaşi);

31. H. ZAPYEO LO ZOYRODAVO xxxxxx = h. Zapio lo Zurodavo xxxxxx (Generalul Zapio la Zurodava cu 6.000 de ostaşi);

32. H. CORMYO LO NOVYDOYN xxxxxx = h. Cormio lo Novidun xxxxxx (Generalul Cormio la Novidun cu 6.000 de ostaşi);

33. H. GEYZO LO SIGIDONOE xxxxxxxxxx = h. Gezo lo Sigidone xxxxxxxxxx (Generalul Gizo la Sigidona cu 10.000 de ostaşi);

34. H. MANISO LO ZIDODAVO xxxxxxx = h. Maniso lo Zidodavo xxxxxxx (Generalul Maniso la Zidodava cu 7000 de ostaşi);

35. -H. BERYSO, SAYHDAVO PANONEO xxxxxxxxxx = – h. Beriso, Sehdavo panono xxxxxxxxxx (-Gene-ralul Beriso în Sehdava panonǎ cu 10.000 de ostaşi);

36. -H. DOYEGOE, POLTODAVO SARMATIO xxxxxx = – h. Duego, Poltodavo sarmatio xxxxxx (-Generalul Doaga în Poltodava sarmatǎ cu 6.000 de ostaşi);

37. H. CARPODO LO SARTAPIEO xxxxxxx  II = -h. Carpodo lo Sartapio xxxxxxx  II (Generalul Carpodo la Sartape cu 7.000 de pedestraşi şi 2.000 de cǎlǎreţi); – semnul  II poate sǎ desemneze formaţii de cavalerie.

38. u. PARIOZO LO ERMYDAVO xxx II = u. Parizo lo Ermidavo xxx  II (Generalul Parizo la Ermidava  cu 3.000 de pedestraşi şi 2.000 de cǎlǎreţi); – semnul  II poate sǎ desemneze formaţii de cavalerie;

39. .-H. MONGAIO LO NAPOCOE xxx – –  = – x. Mong’eo lo Napoco  xxxx – – (-Generalul Mong’eo la Napoca  cu 3.000 de ostaşi) şi douǎ formaţii reprezentate prin  „– –„.

40. -H. GOYROE LO COMIEODAVO xxx = – h. Guro lo Comiodavo  xxx (-Generalul Guro la Comidava  cu 3.000 de ostaşi);

41. -H. PALOE LO SARDAVO SEGESTO = – h. Palo lo Sardavo Segesto  II – xxxxxxxxxx (-Generalul Pale la Sardava Segesta  cu 2.000 de călăreţi şi 10.000 de pedestraşi); – II poate sǎ desemneze formaţii de calva-lerie, faţă de cei 10.000 de pedestraşi.

 

În cele patru colţuri scrie:

SARCERYO ROTOPENEO = sarcerio rotopeno (Conducǎtorul tuturor oştilor); – în traducerea mot-a-mot, „Soldatul tuturor roatelor”.

„sarcerio” (sarcerio) = „soldat”; – pe alte plăcuţe îl întâlnim sub forma „salgero”.

rotopeno” (rotopeno) = „toate cetele”; – acest cuvânt în limba d.r. este alcătuit din: „roto + pano”, unde „roto” = „roatǎ” (roatǎ) = „ceatǎ”, şi „pano” = „panta” (toa-te), cuvânt arhaic, utilizat în toate limbile balcanice, întâlnit sub forma  „pantelis” (întreg, total) în limba greacă. Cuvân-tul „rotopeno” se întâlneşte pe alte plăci cu grafia  „rotopa-no”. Scrierea diferitǎ a unuia şi aceluiaşi  cuvânt indică faptul că la vremea respectivă, a gravării plăcuţelor, lip-seau standardele de redactare şi pronunţie.

Mt (mato) = „Iubitul”; – forma prescurtatǎ a cuvântu-lui italian  „amato„, cu suprimarea vocalei „a”. 

 

COTOPOLEOY = cotopoleu (Înalta preoţie); – „cotopolo” = „marele ghicitor”. În limba d.r. rădăcina cuvântului „coto” se regăseşte cu  cuvântul „cotoroanţâ” (ghicitoare). La Sciţi şi G’eţi, cum scrie Herodot în secolul al V-lea înainte de H., nu existau preoţi ci numai „ghicitori”. În secolul I înainte de H., conform celor redactate pe plăcuţe,  „marii ghicitori” au fost denumiţi ca „Cotopoli„, iar preoţii „piosi„. Este posibil ca aceşti termeni sǎ fi fost utilizaţi şi pe timpul lui  Herodot, iar el sǎ traducă în „ghicitori”, ca în limba d.r. actualǎ.

 

CENEOY = Ceneu (Ceneu); – numele  „Înaltului preot”,  reformatorului culturii dace şi organizǎrii statale pe timpul lui Burebista.

 

MAERO = maero, maro (marele); – în limbile a.m. şi d.r. „mare”.

BIRO = biro (birǎu); – în limba d.r. existǎ cuvântul „birǎu” 

= T = A = SM =  „= T = A = SM” (ale Trupelor = Armate = SarMigetuze).

 

Din inscripţiile de pe plǎci reiese cǎ armatele aliate ale Daco-geţilor pentru rǎzboiul împotriva lui Octavian se ridicau la numărul de 118.000, plus cavaleria.

Aceastǎ armatǎ unitǎ se afla sub comanda a 15 generali, cu comandamente fortificate clar stabilite.

Comandant al trupelor unite a fost desemnat Cotopolo  Ceneu. 

CONCLUZIE:

Conţinutul textului de pe aceastǎ placǎ este în  strânsǎ legǎturǎ cu conţinutul textului înscris pe placa 6 (129). De fapt conţinutul plăcii 7 (120) reprezintǎ o conti-nuare a conţinutului de pe placa 6 (129).

După cum se poate observa din analiza cuvintelor, radicalele aproape tuturor cuvintelor se întâlnesc şi astăzi în limba daco-românǎ.

Cert este cǎ, în dorinţa de a promova o limbǎ geticǎ clericǎ cultǎ, se utiliza stilizarea gramaticalǎ a cuvintelor, fără a fi stabilite reguli stricte de scriere. De aceea întâlnim cazuri în care nu numai termenii daci obişnuiţi ci şi numele personalităţilor nu sunt redactaţi într-o formă strictă, că în funcţie de percepţia autorului.

 

COMPARAŢIE ÎNTRE NUMELE GENERALILOR SCRISE PE PLǍCILE

6 (129)  ŞI  7 (120)

             Comparând ambele inscripţii dar şi inscripţiile de pe alte plăci, ţinând cont de datele istorice şi de analiza fone-tică, voi proceda la redactarea corectă a numelor persona-lităţilor amintite.

6 (129)                 7 (120)             Transcriere corectǎ

.H.DAPYEGiO   .H.E. DAPIGEO = Dabijo (Dabija)

.H.OROLIO        .H.E. OROLYEO = Orolio

.H.ZURASO        H.E. ZORASEOY = Zuraso      

.H.GUERO          H. GOYERO       = Guero                     

.H.SAPYO           H. ZAPYEO        = Sapio          

.H.CORMYO                  H. CORMYO      = Cormio       

.H.GEYZO           H. GEYZO           = Gezo

.H.MANYSO       H. MANISO         = Maniso

.H.BERYSOE      H. BERYSO        = Beriso         

.H.DOGUE          H. DOYEGOE     = Dogu, Duego (Doaga)

.H.CARPODO     H. CARPODO    = Carpodo

.H.PARYOZO     H. PARIOZO       = Pariozo (Parizo)

.H.MONGUEO    H. MONGAIO    = Mong’eo

.H.GUROESO     H. GOYROE       = Gure           

.H.PELUE           H. PALOE           = Pelu, Palo

Reclame
Explore posts in the same categories: Uncategorized

4 comentarii pe “Numerotarea trupelor”

 1. maria curac Says:

  important si de apreciat efortul si daruirea!!!!!!!!!!!!!!

 2. Daisy Brock Says:

  Heh I’m actually the first comment to your great post!

 3. Dacul dd Says:

  Domnule Dabija ati mai vorbit cu mine pe siteul domnisoarei Izabela Papazicu.
  ” Cotopoleu Ceneu Maero biro ”
  Se traduce : ” Cotopo leuCe neu Maeroviro ”
  Adica ” CAUTATI LUMINA NOUA SA O MARITI
  ( CUNOASTEREA si stinta de a scrie probabil ca inseamna LEUCA)


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: