4 PORTO DEGIO PATELA PANTEDATO

  4 (14)   PORTO DEGIO PATELA PANTEDATO

r014


Textul original 4 (14)

tras1

Transcrierea originală


TYORNATO  DYO    OROELIU    DA

                                1                          2                           3                       4

SOBA  KYREN  BYSYCA  AYO  TEOY

       5                       6                      7                      8                9

  PORTO  DEGYO  PATELA  PA-

      10                       11                  12

          NTEDATO  SONTA  DAPYGYI

      13                             14                       15

          MATO  DAVU  ISOPA  DAVYE

        16                   17               18                         19

Textul original scris în caractere latine şi înregistrarea fiecărui cuvânt aparte cu număr separat

 Textul original citit ortografic

Turnato Dio Oroliu da

          soba Kiren Bisica Aio Teu

       

          Porto Degio Patela pa-

          ntedato sonta Dapigii

          mato davu isopa davie

 

Prezentarea inscrierii originale în pararel cu

termenele etimologice din limba română

Turnato (întoarcerea) Dio (Divin) Oroliu (Oro-liu) da (din, de la) soba (sobor) Kiren (cerească) Bisi-ca (Biserică) Aio (al Sfântul) Teu (Zeu).                         

          Porto (a purta) Degio (De-ghid) Patela (Co-manda Militară Supremă) pantedato (Comanda Execu-tivă Militară Supremă) sonta (este) Dapigii (de Dabija, al lui Dabija) mato (Iubit) davu (cetăţean)  isopa (de vis) davie (oraş mare).

Traducerea liberă


Întoarcerea divinului Oroliu din

adunarea de la Biserica Cereasca a Sfântului Zeu,

A purta „Degio”-ul de Comanda Militară Supremă, Comanda Executivă Militară Supre-mă, personal de lui Dabija,

Iubit cetăţean al oraşului de vis.

 Explicarea cuvintelor:

1.     TYORNATO (TOYRNATO = TURNATO) = turnato (întoarcerea);  – a doua literă „O” de pe placă şi a treia literă „Y” sunt permutate în scriere. Combinaţia „YO” se citeşte doar ca „IO”, iar combinaţia „OY” se citeşte ca „U”. Dacă s-ar fi dorit să se citească doar „OU”, atunci ar fi trebuit scris cu doi de „O” adică „OOY”. Lipsa regulilor ortografice în inscripţionarea plăcuţelor se datorează şi greşelilor fireşti rezultate din scrierea inversă (de la dreapta la stânga) a semnelor pe matri-ţă, astfel încât pe plăcuţă să se poată citi corect.

2.     DYO (DIO) = Dio (divin, zeiesc, zeu); – pentru perso-nalităţile semnificative, în special pentru personalităţile militare marcante, pe lângă epitetul „Iubit”, se folosesc şi epitetele „zeiesc, zeificat”.

3.     OROELIU (OROLIU) = Oroliu (Oroliu); – numele unuia dintre regii Daciei Minor (Scitia Minor, Moesia Minor).

4.     DA = da (din, de la).

5.     SOBA = soba (sobor); corespunde termenului „so-bor” din actuala limbă d.r. Cum am explicat anterior, marile soboruri bisericeşti şi de stat în Scitia Minor au avut loc în sfântul oraş / în sfânta cetate Genucla.

6.     KYREN (CHIREN) = kiren (cerească); – acest termen are la bază cuvântul „KIR” (cer). Cuvântul se regăseş-te în inscripţia pelasgă din insula Lemnos, în forma „AKER” = „în cer”. Interpretarea detaliată se găseşte în lucrarea „Pelasghyi, limba, carte, numâ, Tetovo, 1998, pag.130-135″.

7.     BYSYCA (BISICA) = Bisica (Biserică); – interesant este faptul că termenul „Bisica” (biserică), referitor la „Hramul Dumnezeiesc”, îl întâlnim înainte de apariţia creştinismului şi „înainte să se impună latinizarea în Dacia”. Termenul „Bisica” nu are nici o legătură cu lati-nescul Bazilica. De aici se poate conchide că termenul „Bisica” este un vechi termen autohton, d.r., care de-semna „Casa lui Dumnezeu în care slujeau Bessii (clanul preoţesc din tribul tracic Satri)” şi etimologic este legat cu numele preoţilor „Bessi” (v.”Bessi” – „Be-serica” – Bisearică”). Explicaţia detaliată se găseşte în „Limba Traco-dacă, ca baza limbilor euro-indiane, Te-tovo, 2000, pag.69″.

8.     AYO (AIO) = Aio (Sfântă, sfânt); – etimologic acest cuvânt aparţine limbii a.m. şi reprezintă complexul „A-YIU” = „A + YIU” = „este viu” = „va învia”. Dacă cineva poate „învia, reveni în viata”, acest lucru înseamnă că el e „Sfânt”. Cuvântul este adoptat în limba greacă.

9.     TEOY (TEU) = Teu (Zeu); termenul este folosit în  limba egipteană, dar şi în limba greacă. În alfabetul egiptean demotic este reprezentat prin trei liniuţe verticale paralele „I I I„. În scrierea getică religioasă peste cele trei liniuţe verticale este trasată o linie orizontală, pentru reprezentarea literei „T”, ceea ce presupune un împrumut din alfabetul (scrierea) egip-tean.

10.  PORTO = porto (poarta); – corespunde cu termenul „poartă” = „a purta” din limbile actuale a.m. şi d.r.

11.  DEGYO = Degio (De-ghid); – termenul Degio a fost utilizat cu înţelesul de „conducător zeiesc”. Folosea la desemnarea „comandantului militar suprem”, dar şi pentru identificarea „drapelului de luptă”, în formă de „dragon”, care se înălţa în stare de război şi în cazul întreprinderii unor acţiuni militare. Explicaţia detaliată se găseşte în lucrare, la referinţa  „Degio”.

12.  PATELA = Patela (Comanda Militară Supremă); – traducerea liberă a cuvântului fiind „elo în totalitate”. Cuvântul în forma „PATO” (comanda supremă, comandă) se întâlneşte pe plăcile 6 (128) şi (9). Anali-za etimologică este realizată la 1 (112) unde cuvântul în forma „PANTELO” (comandant suprem), reprezintă transcrierea fonetică corectă.

13.  PANTEDATO = Pantedato (Comanda Executivă Militară Supremă); – cuvântul reprezintă o mixtură a cuvintelor PANTE + DATO, unde PANTE semnifică, la modul figurat, „în totalitate” iar DATO provine din ver-bul „a da”. Complexul semnifică la figurat „atacul com-plet, lovitura completă, dată în totalitate”, dar şi execu-ţia militară la vârf, « Comanda Executivă Militară Su-premă ».

14.  SONTA = sonta (este); – aceste termen mi-a dat dureri de cap în ceea ce priveşte determinarea lui strictă. În citirea plăcilor am ajuns la termenii „SONTO, SONTA, SONTE, ONSONTO, ASONDIO”, care au la bază radicalul „SON” şi care, semantic, sunt interpre-taţi diferit. Analizând strict numeroase plăci, am constatat că termenii „SONTO, SONTA, SONTE şi ONSONTO” au acelaşi radical la bază, iar termenul „ASONDIO” inscripţionat pe mai multe plăci este, de fapt, compus din cuvintele „ASEN” (curajos) şi „DIO” (zeu) şi poate să fie tradus prin sintagma „curajos ca Zeu”. Interpretarea termenului „ausen, asen” este dată şi în lucrarea „Getica” a lui Iordanes, în ediţia publicată de „Fundaţia Gândirea, Bucureşti 2001”, sub titlul „J.F. NEIGEBAUR, BESCHREIBUNG DER MOL-DAU UND WALACHEI.I. THEIL pag. XLIII. Termenul „asen” este utilizat şi ca nume personal, „Asan„, ca poreclă pe care o poartă unul dintre cele trei fraţi „Pet-ru, Asan şi Ioniţa”, întemeietorii celui de-al Doilea Re-gat Bulgăresc, care sunt de origine aromână. Prin aceasta ne îndepărtăm de ipotezele conformă cărora numele „Asan” al unuia dintre cele trei fraţii ar avea vreo legătură cu numele asiatic „Asen”. Conform sur-selor istorice şi Ioniţă este numit „asenid”, iar toată dinastia poartă numele de „asenizi”. De aceea se ridi-că întrebarea dacă al doilea frate purta iniţial acest nu-me sau dacă a preluat o poreclă care a schimbat nu-mele lui iniţial.

15.  DAPYGYI (DAPIGII = DAPIJII) = Al Dabija (de Dabja, al lui Dabija);unul dintre regii Daciei Minor. Aceste rege este înregistrat ca „Dapux” = DABIGIA de către N. Densuşianu în „Dacia preistorică, pag. 468″. Înscri-sul „Dapux” este de origine latină, iar „DABIGIA” este conform interpretării lui N. Densuşianu. Acelaşi nume se scrie în engleză „DABIGIA”, iar în a.m. „Dabija” şi se citeşte ca Dabija; de fapt face referire la numele neamului meu antic din muntele mitizat „Gramosta” cu acelaşi nume în limba a.m. şi la oraşul de la poalele muntelui respectiv, „Gramosta”, de unde îşi trage, cu adevărat, originea neamul meu. Conform indiciilor, re-gele Eriger Dabija, întâlnit pe mai multe plăci, este descendent al lui Alexandru Macedon în Scitia Minor. De altfel, în general, în înscrisul de pe plăci se întâl-neşte un număr mare de nume de persoane de origine a.m.

16.  MATO = Mato (Iubit); – explicaţia există la 1 (112).

17.  DAVU = davu (cetăţean); – în celelalte plăci apare scris în forma „davo”, în forma grafică prin care se identifica şi termenul care semnifica „aşezarea, oraşul, localitatea”.

18.  ISOPA = isopa (de vis); – corespunde termenului arhaic şi provine din „is, yis” = „vis” în limba a.m. actuală, care în limba actuală d.r. se pronunţă „vis”.

19.  DAVYE = davie (oraş mare); – „aşezare, localitate ma-re”.

CONCLUZIE:

Pe placă este reprezentat un călăreţ care poartă „Degio”. În faţa lui este reprezentat un obiect sacru, pe un soclu un chip care, după toate caracteristicile, ar fi trebuit să fie Zamolxis, iar la celălalt soclu un chip de animal care seamănă cu lupul – simbolul războiului.

Din textul scris cu litere standard se poate constata că acesta face referire la „Starea Declarată de Război ” la adunarea boierilor din „Dacia”, care a avut loc la „Biserica Cerească a Sfântului Zeu” din Genucla.

Călăreţul care poarta „Degio-ul” se numeşte Orolio. Prin aceasta este desemnat regele Orolio, care în perioa-da respectivă guverna o parte din Dacia Minor (Dobrogea de azi).

Orolio a fost pus de Burebista 6 (129) şi 7 (120) să conducă 11.000 soldaţi, dispuşi în cetatea Elia Carsu din Dacia Minor.

„Degio” purtat de Orolio îi aparţine lui Eriger Dabija, care era regele unui alt teritoriu din Dacia Minor.

Dabija a fost desemnat să conducă 6.000 de soldaţi dispuşi în Genucla.

Genucla a fost identificată ca „localitatea, oraşul visurilor”. Acest epitet legat de numele Genucla se regă-seşte şi pe placa (1) unde este identificat ca: „skito davi isiosa Genuclo” (localitatea scitică de vis, Genucla).

Conform surselor latine care fac referire la anul 28 î.H., Dabija guverna în oraşul Capidava şi în cetăţile Carsium şi Histria.

Prezentarea de pe placă face referire la anii 45/44 î.H.

Cum aşezarea lui Dabija în perioada evocată, în timpul Adunării, a fost în Genucla, Orolio a luat cu sine „Degio-ul” lui.

Reclame
Explore posts in the same categories: Uncategorized

One Comment pe “4 PORTO DEGIO PATELA PANTEDATO”

  1. Fetele Albe Says:

    Probabil, de la numele de Degio vine numele actual de Dejeu, sau numele de Dej


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: