ORGANIZAREA APǍRǍRII SARMIGETUZEI

 

8 (21)   ORGANIZAREA APǍRǍRII   SARMIGETUZEI

r021

 

 Textul original 8 (21)

21

 

Transcriere originalǎ

Datorită faptului că textul este grupat în unităţi distincte cu scopul de a menţine conţinutul lor integral, voi numerota şi grupele.

1.      TALYPICO  SARMIGETOYZO  ON  TOTICE-OY  STRATOY

2.       STRATOY  LO  ZIDO DAVO

3.       STRATOY  LO  MOLYODAVO

4.       STRATOY  SARDAVO

5.       STATOY (STRATOY)  IHCeOE LO COPONO xxx

6.       STRATOY IHCeOE LO  SARGETO x

7.      STRATOY  IHCeOE  PORCESY  LO PERYEO  DAVO x

 

MATO  BOEROBISETO  LO  SARMONGATO  DOYES-

         8                         9                          10                   11                               12

TE  NOPO

                13

SO  IRLOY  PALO  ON  TOHRO  MARA  SARMIGE-

  14          15                16          17          18                  19                   20

TOYZO

 

Textul original scris cu caractere latine şi înregistrarea fiecărui cuvânt aparte cu număr separat

 

 

Citirea ortograficǎ a textului original

 

Talipico sarmigetuzo on toticeu stratu.

Stratu lo Zidodavo.

Stratu lo Moliodavo.

Stratu (lo) Sardavo.

Stratu ihce lo Copono 3.000.

Stratu ihce lo Sargeto 1.000.

Stratu ihce porcesi lo Periodavo 1.000.

Mato Boerobiseto lo Sarmongato. Dueste nopo so irlu. Palo on tocro mara Sarmigetuzo

 

 

Prezentarea inscrierii originale în pararel cu

termenele etimologice din limba română

 

Talipico („tali + pico” – plecǎciune, micǎ reveren-ţǎ) sarmigetuzo (sarmigetuzicǎ) on (în, la) toticeu (toatǎ) stratu (oastea).

Stratu (oastea) lo (la) Zidodavo (Zido-aşeza-re).

Stratu (oastea) lo (la) Moliodavo (Molio-aşeza-re).

Stratu (oastea) (lo) (la) Sardavo (Sar-aşezǎ-minte).

Stratu (oastea) ihce (necesarǎ) lo (la) Copono (Capîna) 3.000 (3.000 ostaşi).

Stratu (oastea) ihce (necesarǎ) lo (la)  Sarge-to („Sargeta” – Blidaru) 1.000 (1.000 ostaşi).

Stratu (oastea) ihce (necesarǎ) porcesi (în pornire)  lo (la) Periodavo (sanctuarǎ-aşezǎminte) 1.000 (1.000 ostaşi).

Mato  (iubit) Boerobiseto (Burebista) lo (la) Sarmongato („Sarmongat” – Costeşti). Dueste (duios, cu amabilitate, cu gentileţe) nopo (nǎpǎdi)  so (sa) irlu („irugǎ” – ripǎ, dig). Palo („a pǎlǎvrǎgi”  – vorbeşte)  on (în, pe) tocro („toc-mirea” – organizeazǎ) mara (marii) Sarmigetuzo    (Sarmigetuza).

 

 

Traducere liberǎ:

 

Plecǎciune (micǎ reverenţǎ) sarmigetuzǎ întregii armate.

          Oaste la  Zidodava.

          Oaste la Moledava.

          Oaste (la) Sardava.

          Oastea necesarǎ la Capîna 3.000.

          Oastea necesarǎ la Sargeta 1.000.

          Oastea necesarǎ în mişcare la aşezarea sanctuarǎ 1.000.

Burebista iubit la Sarmongat. Se infiltrea-ză subtil prin viroagă. (Cu gentileţe o înconjoa-rǎ ripa lui.) Vorbeşte la organizarea marii Sar-migetuza.

 

Explicarea cuvintelor:

 

1.    TALYPICO = talipico (plecǎciune, micǎ reverenţǎ);  – cuvântul „talipico” este compus din „tali + pico” (tali + pico) din limba d.r. şi este semnifică „micǎ + plecǎci-une”.

SARMIGETOYZO = sarmigetuzo (sarmigetuzicǎ); 

ON = „on” (în, la); – prepoziţie de loc. 

TOTICEOY = toticeu (toatǎ); – în limba d.r.  „tot”.

STRATOY = stratu (oastea); – cuvânt naturalizat gr. „stratia” = „oaste”.

2.    STRATOY = stratu (oastea);      

LO  = lo (la);

ZIDO = Zido (Zido); – toponim pentru aşezare fortifica-tǎ. 

DAVO = davo (aşezare);

3.    STRATOY = stratu (oastea, armatǎ);      

LO  = lo (la);

MOLYO = Molio (Molio, Moleo); – toponim pentru aşe-zare fortificatǎ. Oraşul lui Zamolxis. Cel mai mare şi cel mai important centru religios dedicat zeului soa-relui şi al focului – Zeul MOLOH. Numele lui Moloh este conţinut în propriul nume al celui mai important centru religios: Moledavo, Moliodavo, şi reprezintă componentă de bază în formarea numelui Zamolxis.

DAVO = davo (aşezare);

4.    STRATOY  = stratu (oastea);    

SAR = Sar (Sar); – toponim pentru aşezare fortificatǎ.

DAVO = davo (aşezǎminte);

5.    STATOY (STRATU) = stratu (oastea);      

IHCeOE = ihce (necesarǎ); – în limba a.m. ihtizae” (ihtizae) = „necesarǎ, nevoitǎ”.

LO = lo (la);

COPONO = Copono (Capona, Capîna); – toponim Ca-pîna (Capital) pentru aşezare fortificatǎ. 

XXX = 3.000 ostaşi ;

6.    STRATOY = stratu (oaste);

IHCeOE = ihce (necesarǎ); – în limba a.m. „ihtizae”  = „necesară”.

LO = lo (la);

SARGETO = Sargeta; rîu în apropierea Sarmigetuzei. Pe cursul acestui râu se găsea fortǎreaţa Sargeta care astăzi, conform estimărilor proprii, ar corespunde cetăţii Blidaru. În aceastǎ fortǎreaţǎ au fost încartiruiţi 1.000 de soldaţi.

X = 1.000 ostaşi;

7.    STRATOY  = stratu (oaste);

IHCeOE  = ihce (necesarǎ);

PORCESY (PORCESI)  = porcesi (în pornire); – în limba  d.r.  „pornire”.

LO = lo (la);

PERYEO (PERIEO) = perio (sanctuarǎ); – gr. şi lat.  „peristilon, peristilum”  = „sanctuar”. Ruinele obiecti-velor situate pe dealul din apropierea satului Costeşti sunt, de fapt, rǎmǎşiţele unui „sanctuar”.

DAVO = davo (aşezǎminte, localitate)

X = 1.000 ostaşi;

8.    MATO = Mato (Iubit);

9.    BOEROBISETO = „Boerobiseto” (Burebista); 

10. LO  = „lo” (la);

11. SARMONGATO = Sarmongato (Sarmongat); aşezare scito-geticǎ puternic fortificatǎ pe valea, înainte de sau pe linia sanctuarului. Dupǎ estimarea proprie, aşeza-rea şi fortificarea Sarmogat se afla pe locul satului Costeşti de azi. Chiar şi denumirea satului  Costeşti ascunde termenul „cosa/cosra” (fortificaţie) în limba geticǎ.

12. DOYESTE = dueste (duios, cu amabilitate, cu gentile-ţe); – în limba d.r.duios”.

13. NOPO = nopo (nǎpǎdi) – în d.r. „nǎpǎdi”. De fapt  „nǎpǎdi” = „nopo” („ǎ” = „o”) sunetul mut „ǎ”, este redat în getică prin  „o”, într-o transformare fonetică standard. Este explicabilă, aşadar, evoluţia lui  „nǎpǎ-di” = „nopodidin „nopo”.

14. SO = so (ei, lui);

15. IRLOY (IRLU) = irlu (ripǎ, dig); – în d.r.irugǎ” (râpǎ, dig). 

16. PALO = palo (vorbeşte); – în spaniolǎpalavra” (palavra) = „vorbǎ”. În d.r. şi a.m. „palavra” (a pǎlǎ-vrǎgi). Faptul că acest cuvânt se regăseşte şi în spani-olă nu trebuie să ne surprindă, ştiind că o parte dintre Goţi (Geţi) s-au stabilit, mai târziu, pe teritoriul spaniol. Subliniez cǎ în textele de pe plǎci se găseşte un mic fond de cuvinte, întâlnit azi, într-o formă neschimbată, în limba spaniolă.  Cuvântul „palavra”, cu permutarea lichidelor „l” şi „r”, se întâlneşte în forma „paravlidin” (vorbe) în „Iliada” lui Homer, „D 6” tradusǎ în limba greacǎ arhaicǎ, analizatǎ în lucrarea „OCLJUL AL OMERU”, p.192. Tetovo, 2004;.  

17. ON = on (în, pe); – prepoziţie de loc.   

18. TOHRO (TOCRO) = tocro (organizeazǎ); – în d.r.tocmi”. Este interesant faptul cǎ pe plăcuţă cuvântul este inscripţionat „tohro”. Experienţa în traducerea plăcilor în limba geţilor m-a ajutat să stabilesc forma exactă a cuvântului, „tocro”. Pe anumite plǎci avem cazuri când litera „k (c)” este scrisǎ ca „x (c)”, ceea ce, sigur, este rezultatul elaborării plǎcii ţinând cont de echivalenţa celor două semne şi nu de scrierea corectă a literei date.

19. MARA = mara (marii, înǎlţatei); – în limba d.r. şi a.m.  „mare”. 

20. SARMIGETOYZO = Sarmigetuzo (Sarmigetuza);

 

 

CONCLUZIE:

 

Pe aceastǎ placǎ este reprezentatǎ apǎrarea circu-larǎ a cetăţii Sarmigetuza, realizatǎ prin aşezările fortifica-te situate în poziţii straregice, pe drumurile de acces.

 

Într-o prezentare în relief, Sarmigetuza este singur-ul oraş situat pe o înǎlţime acoperitǎ cu o pǎdure deasǎ.

Aşezările fortificate au format un inel de apǎrare foarte solid. Ele se găseau la mare distanţǎ de centru.

 

Este interesantǎ, în special, reprezentarea aşezării fortificate Sarmongat, care se găseşte pe aceeaşi linie cu „sanctuarul” şi mica fortificaţie Sargeto (Blidaru de azi) de pe râul  Sargeta, situată imediat dupǎ „sanctuar” .

 

Aşa cum este reprezentat Sarmongatul, el se gă-sea pe valea Sargeţiei şi cu zidurile sale închidea complet valea. Înaintea zidurilor a fost sǎpatǎ un şanţ de apărare adânc.

 

Având în vedere cǎ astǎzi sunt cunoscute poziţiile Sarmongat şi „sanctuarul”, cred cǎ nu este greu sǎ se sta-bileascǎ poziţiile exacte ale tuturor fortǎreţelor expuse.

 

Ca rezultat a cunoştinţelor anterioare, pot identifica cu uşurinţă o parte din localităţile prezentate pe tăbliţă. Astfel, avem: Sarmongat, pe locul actualului sat Costeşti. Periodavo (sanctuarul), imediat pe dealul care se situează pe partea dreaptǎ a Costeştiului, privind spre Sud. Mica fortǎreaţǎ Sargeto, denumitǎ dupǎ râul omonim, este, de fapt, Blidaru de azi. Fortăreaţa Zidodavo se afla pe locul pe care astăzi se găsesc ruinele din localitatea „Feţele Albe”.

 

În legǎturǎ cu stabilirea poziţiei celoraltor localitǎţi reprezentate pe placă, chiar dacă astǎzi se execută săpă-turi în alte situri la sud de Blidaru, nu mă pot pronunţa de-cât după vizitarea locului.

Reclame
Explore posts in the same categories: Uncategorized

2 comentarii pe “ORGANIZAREA APǍRǍRII SARMIGETUZEI”

  1. Zuraseo Says:

    Felicitari pentru preocuparile si eforturile Dvs. Referitor, mai ales, la SAR GETO, cred ca a aparut o confuzie… SAR, dupa parerea mea, inseamna tara, tinut
    sau domnie. Astefel, avem SAR GETO – tara getilor, SAR MATO- tara mato (poate a mamelor sau a doamnelor) , SAR MOGATO- tara magilor, SAR BACeRO- tara bacilor si chiar SAR DACEO. In relatarea cunoscuta referitoare la apa Sargetiei trebuie inteleasa ca apa din tara getilor care curge pe langa Sarmigetusa (fara a i se preciza un numele). Pentru apa, in placutele de la Sinaia se foloseste APO (in transcriere latina)

  2. Dacul Says:

    STRATOU cred ca insemna STRATIEGOS adica comandant de 1000 soldati din greaca.Adica a pus comandant la diferite cetati
    iar xxx insemna numarul de soldati .Desi cuvantul romanesc STRAJA este considerat ca provenit din limba slava se pare ca si slavii l-au luat de la greci sau geti.


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: