Cucerirea Rimepei – Analiza intre 9 si 10

10 (10)   CUCERIREA RIMEPEI

ŞI

ANALIZA COMPARATIVǍ ÎNTRE 

9 (52) ŞI 10 (10)

 

            Textul care a fost inscripţionat cu ortografie stan-dard geticǎ pe placa 9 (52), se găseşte ntr-o versiune prescurtată şi pe placa 10 (10), dar cu ortografie  stilizatǎ (clerică).

Pe rama plǎcii se aflǎ inscripţionat un text cu cali-grafie stilizată (clerică), greu de citit.

 

r10

Textul original 10 (10)

10

 

Transcrierea originalǎ

 

 

REKEYOUSOEDES  RYM –

1                                                              2

IPEUCUE  DAVYO  ARE –

       3                     4

MEORIO RADA  PUO D –

                                                    5                 6        7

ELU  ON GENUCLO LO BI –

                           8                   9                  10       11

SCO DU DYEU TEOS G’EZOM –

                                 12            13           14                15

ISO  COROALO  MATO L –

                                            16                                      17           18

OAE  PUNEYDO  MONTO –

19                             20

RAZIU  ON  ANCIO

20            22

POESTOE DI  M –

                       23               24      25

AERE  BYRIOSO

                                                26

TROPEIU  D –

                             27              28

AVOGETIO

ON  SARMIGETUZOY

  29                             30

 

Transcrierea textului original cu caractere latine şi înregistrarea fiecǎrui cuvânt separat cu cifrǎ separatǎ

 

 

Citirea ortograficǎ a textului original

 

Rekeusodes Rimipucue davio aremerio ra-da puo delu on Genuclo lo Bisco du Deu Teos g’ezomiso Coroalo mato loe punedo Montoraziu on ancio poesto (posto) di ma-re biriso trupeu davogeto on Sarmigetuzu. 

 

 

Prezentarea inscrierii originale în pararel cu termenele etimologice din limba română

 

Rekeusedes (recuceritǎ, contropitǎ iar) Rimipu-cue (rimepiana) davio (aşezǎmintele) aremerio (armatei) rada (rasǎ, distrusǎ) puo (pune, bagǎ) delu (del, proces) on (în) Genuclo (Genucla) lo (la) Bisco (Bisearicǎ) du (de) Deu (Zeu, lui Dumne-zeu) Teos (Zeu) g’ezomiso (g’ezomisic) Coroalo (Corolo)  mato (Iubit)  loe (lui)  punedo (pune la) Montoraziu (Montoraziu)  on (în)  ancio (cerere, cǎutare) poeste (vizitǎ, posta) di (de) mare (mare) birioso („birǎu” – primar, primǎrie) trupeu (trupele) davogeto (davogetic) on (în) Sarmigetuzu (Sar-migetuza)

 

 

Traducere liberǎ:

 

Recucerind rimepiana (de Rimepa) aşezǎ-mintele militară distrusă a înaintat (a pus) procedura la Genucla, la Biserica Zeului Divin g’ezomitic Corolo, iubitul el (lui) Montoraziu a căutat (în cǎutarea) sǎ-l vizi-teze pe marele birâu al trupelor davogetice la Sarmigetuza.

 

Explicarea cuvintelor:

 

1.    REKEYOUSOEDES = rekeusodes (recuceritǎ, contropitǎ iar); – cu aceaşi semnificaţie se întǎlneşte în limba spaniolǎ pronunţatǎ ca „reconquistado” (reconcuistado). 

2.    RYMIPEUCUE = Rimipucue (rimepiana); – Rimepa (numele fortǎreţei armatei).

3.    DAVYO  = davio (aşezǎmintele); – de la „dava” (aşezǎminte).

4.    AREMEORIO = aremerio (armatei); – de la  „armos” (armatǎ).

5.    RADA = rada (rasǎ, distrusǎ); – în d.r. existǎ „a rade(rade) = „a distruge, a învinge, a devasta”.

6.    PUO = puo (pune, bagǎ); – în d.r. existǎ „a pune

7.    DELU = delu (del, proces); – în d.r. „del„;

8.    ON = on (în); – în d.r. şi a.m.an, ân„.

9.    GENUCLO = Genuclo (Genucla); – numele unei mari cetăţi şi centru religios deopotrivă;

10. LO = lo (la); – în d.r. şi a.m. „la” (la).

11. BISCO = Bisco (Bisearicǎ); – în d.r. şi a.m. „bisearicâ

12. DU = du (de); – în d.r. „de” (de). În a.m. există „di„.

13. DYEU = deu  (Zeu, lui Dumnezeu); în a.m. „dio” (zeu).

14. TEOS  = teos (Zeu); – în gr. „teos” (Zeu).

15. G’EZOMISO = g’ezomiso (g’ezomisic); – de la  „G’et = g’etomisic = g’ezomisic”.

16. COROALO = Corolo (Corolo); – numele ctitorului bisericii.

17. MATO = Iubit (Iubit); – de la „amato„.

18. LOAE = loe (lui); – în d.r. „lui”, în a.m. „alui” . Este vorba despre un pronume de politeţe, „Domnia Sa Montorazu”.

19. PUNEYDO = punedo (pune la); – în d.r. existǎ „a pune.  La poziţia 6. am avut forma scurtǎ  „puo”;

20. MONTORAZIU = Montoraziu (Montoraziu); –  numele de familie a nobilului care este iniţiator al procesului.

21. ON = on (în); – în d.r. şi a.m.an, ân„.

22. ANCIO = ancio (cerere, cǎutare); – cuvântul trebuie analizat ca un cuvânt compus, format din „an + cea” = „an  + cerere”, unde termenul „cea” reprezintă de fapt forma prescurată a substantivului „cerea” = „cerere”, în limba d.r., în care sunetul „r” se pronunţă absorbit, în maniera „cea„. Aceastǎ absorbire a sunetului  „r” este similarǎ fenomenului identic în ceea ce priveşte con-soana „r” în cazul anumitor cuvinte în limba  armân makedonǎ, ca de exemplu: „cari, care” =”care” pronun-ţate în unele graiuri „cai, cae”. Aşadar şi în limba d.r. veche, în manieră identică, în loc să se folosească termenul „ancerea”, s-a folosit „ancea”. Interesant este cǎ diferit de placa 9 (52; – 26) unde acest cuvânt este inscripţionat  „ancieo” aici el capǎtǎ forma de „ancio„, unde desigur nu este vorba de o greşealǎ de scriere, ci de pronunţie, de grai.

23. POESTOE = poesto, posto (vizitǎ, posta); – explicaţia detaliatǎ a fost datǎ la 9 (52) – 27.

24. DI = di (de); – în d.r. „de„. În a.m. este „di” (de). La fel ca  „du” din poziţia 12.

25. MAERE = mare (mare); – în d.r. şi a.m. „mare„.

26. BYRIOSO = biriso (primarlui); – în d.r. „birǎu” = „primar”.

27. TROPEIU = tropeu (trupele); – în d.r. „trupâ” (trupǎ).

28. DAVOGETIO = davogeto (davogetic); „davogeti” = „cetǎţeni Geţi”. Nume de identificare a  Geţilor.

29. ON = on (în); – în d.r. şi a.m.an, ân„. Aici o are semnificaţia transmisibilǎ „pe”.

30. SARMIGETUZOY = Sarmigetuzu (Sarmigetuza); –  combinaţia „on Sarmigetuzu” (pe Sarmigetuza),  logic şi gramatical, este similar termenului „sarmigetu-zocue” (sarmigetuzisi), inscripţionat pe alte plǎci.

 CONCLUZIE:

         

Conţinutul acestui text corespunde conţinutului textului înscris pe placa 9 (52), dar într-o formǎ  redusǎ.

Diferenţa constă în faptul cǎ dacǎ aceastǎ placǎ se  citeşte izolat, atunci nu putem sǎ înţelegem în totalitate semnificaţia inscripţiei.

Este evident cǎ placa a fost scrisǎ pentru a satisfa-ce orgoliul nobilului Montorazu, dar şi ca mulţumire a pre-oţilor pentru darurile bogate primite.

Cǎ este aşa se poate vedea şi de prezentarea  în relief a singurei plǎci pe care sunt reprezentate trei perso-naje, primul, Montorazu în postura de mare luptǎtor  (pre-zentat în colţul din stânga jos), cu scut, celǎlalt al lui  Burebista, cu imaginea de tânǎr Zamolxis (în colţul din dreapta jos) şi al treilea al „Marelui birău (conducător) al trupelor sarmigetuzice”, Dusateo, reprezentat în plan se-cund, la dreapta, în partea centralǎ.

Interesant este ceea că numele a „Marelui birău (conducător) al trupelor sarmigetuze” Dusateo este amintit direct niciunde în acest text, dar totuşi îi este prezentatǎ figura care corespunde în totalitate cu cea reprezentând personajul din figura de pe placa 9 (52), ţinând în mâna dreaptă un  „degio”.

Aceasta înseamnǎ cǎ a fost important ca în imagine sǎ fie reprezentate personajele principale, iar textului să i se dea o importanţǎ de curtoazie 

 

ANALIZA COMPARATIVǍ ­ÎNTRE

     9 (52) ŞI 10 (10)

 

ISTROGETA  RECAVO-         REKEYOUSOEDES  RYM –

1                         2                                          1                                2

SOEDEO  GENO  RYME-     IPEUCUE  DAVYO  ARE –

                     3                               4                                                               3              4

POOYCOYE  MATO  D–       MEORIO RADA  PUO D –

5           6                                         5               6       7

AVO    ARMEORIOY  RA-   ELU  ON GENUCLO LO BI –         

                       7                                   8                         8              9             10   11

DA  POYE  DELO  ON  G –  SCO DU DYEU TEOS G’EZOM-

       9               10         11       12                  12        13            14          15

ENOCLO  POYE  BISY-        ISO  COROALO  MATO L –

               13           14                                                     16                  17         18

CO  DOE  DYIO                    OAE  PUNEYDO  MONTO –

     15            16                                                                    19                      20

ZEOMO  G’EZO –                RAZIU  ON  ANCIO

        17                 18                                                                    21            22

MITO  COROA –                  POESTOE DI  M –

                19                                              23           24     25

LEO  MATO  L –                   AERE  BYRIOSO

         20          21                                                      26

OYE  SOEGEP –                     TROPEIU  D –

             22                                                 27          28

OE  MONTOR –                     AVOGETIO

       23                                                        

OAZYEO  ON                                    ON  SARMIGETUZOY

             24                                    29                   30

ANCYEO  GLO –                            

25                  26                                                               

TELO  POESTO  MAE –                              

        27                  28                                                             

RO  BYREI  DAVO  SOE                             

       29              30          31                                           

DOYSATEIO  GETOY –

32                              33

RASEYO  ON  TALYPI –

          34           35

CO  GENOYCLO  SOE  C –

             36                  37     38

OTOPOLO  CENYEO  P –

39              40

AN  HISTRIANO  COR –

            41                    42

                 MY –

                 O

                 S –

                 43

A –

                 R –

                 MON –

                  GAT –

    O

 

Din compararea celor douǎ texte transcrise cu litere latine extragem cuvintele comune:

 

                        9 (52)                                       10 (10)

 

2. RECAVOSOEAEO  =      1. REKEYOUSOEDES

                (recavosoao)                            (rekeusodes)

4. RYMEPOOYCOYE =     2. RYMIPEUCUE

(rimepoucue)                           (rimipeucue)

6. DAVO =                             3. DAVYO

(davo)                                      (davio)   

7. ARMEORIOY  =                4. AREMEORIO       

(armeriu)                                  (armerio)

            8. RADA =                             5. RADA

            (rada)                                       (rada)

9. POYE =                              6. PUO

(pue)                                        (puo)

            10. DELO =                           7. DELU

            (delo)                                       (delu)

11. ON =                                 8. ON   

(on)                                          (on)

12. GENOCLO =                   9. GENUCLO

(Genoclo)                                (Genuclo)       

14. BISYCO =                        11. BISCO

                (Bisico)                                    (Bisco)

15. DOE =                              12. DU

(de)                                          (du)

16. DYIO =                             13. DYEU

(Dio, Diyo)                              (Deu)

17. ZEOMO =                        14. TEOS

(Zeomo)                                   (Teos)

18. G’EZOMITO                    15. G’EZOMISO

(G’ezomito)                             (G’ezomiso)

19. COROALEO =                 16. COROALO

(Corolo)                                   (Corolo)

20. MATO =                           17. MATO

                (mato)                                                    (mato)

21. LOYE =                            18. LOAE

(lue)                                         (loe)                                     

23. MONTOROAZYEO =     20. MONTORAZIU

                (Montorazio)                                        (Montoraziu)

24. ON =                                 21. ON

(on)                                          (on)                                      

25. ANCYEO =                     22. ANCIO

(ancieo, anceo)                        (ancio)

27. POESTO =                        23. POESTOE

                (poesto, posto)                                     (poesto, posto)

28. MAERO =                         25. MAERE

(maro)                                      (mare)             

29. BYREI =                          26. BYRIOSO

                (biri)                                        (biriso)

 

            Este evident cǎ texul scris cu ortografie stilizatǎ (clerică) pe placa 10 (10) reprezintǎ de fapt versiunea pre-scurtatǎ a textului scris cu ortografie geticǎ standard pe placa 9 (52).

Din compararea cuvintelor utilizate cu acelaşi sens se poate observa clar cǎ, chiar dacǎ cuvintele sunt identi-ce, modul de redactare diferă.

Aceastǎ deosebire este rezultatul diferitelor inter-pretǎri grafice a fonemelor în cuvintele identice din aceea-şi limbǎ, inscripţionate de diferiţi autori de texte dar care, dupǎ observaţiile proprii şi varietatea inscripţiei, constituie şi rezultatul diferitelor graiuri aparţinând aceleiaşi limbi, utilizate de diferiţii autori ai textelor.

 

 

 CONCLUZIE:

 

În acelaşi tezaur se găsesc douǎ plǎci pe care este înscris textul care se referǎ la acelaşi eveniment, cuvin-tele prin care este redată întâplarea sunt identice şi cu semnificaţie neschimbată.

 

Primul text este scris cu ortografie geticǎ standard, iar celǎlalt cu ortografie stilizatǎ (clerică).

 

Când utilizez sintagma „ortografie geticǎ standard” mǎ refer în adevǎratul sens a cuvântului.

 

Este cert cǎ în ortografia utilizatǎ se face apel şi la anumite semne ortografice autohtone, deci este vorba despre o ortografie nouǎ, complexă, întemeiatǎ în baza  ortografiei greceşti, iar acesta în baza ortografiei armene (pelasge).

 

Referitor la ortografia stilizatǎ (clerică), nu poate fi pusă la îndoială originea ei autohtonă. 

 

 Identitatea textului pe ambele plǎci este o  garanţie clarǎ a faptului cǎ acestea douǎ, iar cu aceasta şi celelalte plǎci la care fac referire sunt citite corect.

 

Diferenţele în pronunţarea cuvintelor identic utilizate sugerează existenţa graiurilor diferite care s-au amestecat şi s-au utilizat într-un spaţiu mic. 

Acest fapt se poate sublinia şi prin afirmaţia lui Ovi-diu, care în scrierile sale a precizat cǎ la Tomis, unde se afla în exil, a uitat limba latină şi cǎ vorbea şi scria o latinǎ mixtǎ, cu numeroase împrumuturi geto – traco – scite.

 

Semnificaţia conţinutului din plăcuţe

 

În textul scris pe ambele plǎci este vorba despre un eveniment cu caracter local.

Accentuez cǎ evenimentul are caracter local.

Descrierea evenimentului cu caracter local pe douǎ plǎci indică clar locul de origine a elaborǎrii textelor.

Datoritǎ faptului cǎ evenimentul se petrece în Dacia Minor (Dobrogea), şi locul de elaborare trebuie să se gă-sească în aceeaşi regiune.

Un moment foarte important marcat în conţinutul textului este acela cǎ nobilul local din oraşul Istria, Segepe Montorazeo, a iniţiat acţiunea la Biserica Zeului Divin a lui Gezomito Corolo la Genucla.

Din acestea se poate constata cǎ :

– Biserica Zeului Divin (Biserica Cereascǎ a Sfântu-lui Zeu, Biserica Sinodului) a fost identificatǎ şi ca aparţinând lui Corolo, ce ar trebui sǎ însemne cǎ ea a fost ridicatǎ de cǎtre un nobil cu numele Corolo, care la origine nu a fost nici Get nici Aram (Scit), ci G’et.

În Dacia Minor cum reiese şi din alte plǎci, dar şi din scrierile istorice existente, preponderenţi au fost G’eţii.

Numele acestul Corolo nu trebuie sǎ fie confundat cu Corolo 12 (28), Sego Corolio 13 (98) şi Coroleo-samito 14 (94), care tot aşa a trǎit în Dacia Minor (Dobrogea), dar undeva pânǎ în anul 90 d.H., deci la diferenţă de aproape un secol şi jumǎtate faţă de perioada în care au fost scrise plǎcile 9 (52) şi 10 (10).

– Datoritǎ faptului cǎ despre acţiunea lui Segepe Montorazeo din Istria au fost scrise texte pe douǎ plǎci cu conţinut identic, din care prima, cea mare, cu o bogată prezentare în relief şi cu utilizarea am-belor ortografii, indică faptul cǎ nobilul local, pentru o asemenea prezentare publicǎ pe zidurile Bisericii Sinodului, a fost nevoit sǎ aducă daruri bogate bise-ricii.

– Plǎci care conţin un eveniment local, care în nici-un caz nu reprezintǎ ceva important la nivel mai mare, cu siguranţă au beneficiat de o prezentare publică la nivel local; datorită faptului că centrul de elaborare a tuturor plǎcilor se găsea este Genucla, în mod logic, printre plăcile din tezaurul de la Sinaia descriind evenimente de importanţă generală, de stat, s-au aflat şi plăci referitoare la evenimente de importanţă locală.

– Mai mult ca sigur este faptul cǎ din tezaurul de la  Sinaia, pe lângǎ plăcile cunoscute, făceau parte şi sigiliul lui Burebista 1 (112), şi medalia de ambasa-dor 3 (113), care astǎzi au proprietari diferiţi.

Trebuie remarcat cǎ sigiliul şi inelul au fost aduse în Sinaia odată cu celelalte plăci din Genucla.

Acest aspect conduce la o altǎ constatare, şi anu-me: obiectele pe care le utilizau anumite persoane, şi care erau de importanţǎ generalǎ, dupǎ utilizarea lor deveneau părţi ale patrimoniului Bisericii Sinodu-lui de la  Genucla.

– La Genucla se depozitau şi alte obiecte şi relicve de importanţǎ generalǎ.

Astfel, din surse romane, este cunoscut cazul când Crassus, cǎutând „casus belli”, a cerut regelui local Zuraso sǎ îi dea înapoi steagurile romane captura-te, depozitate la Genucla.

Este interesant cǎ în scrierile romane Genucla este menţionată doar ca fortǎreaţǎ puternicǎ, şi nu ca centru religios.

Motivul pentru trecerea sub tǎcere a rolului religios al Genuclei poate fi căutat în diferenţele mari de ordin religios dintre cele două societăţi.

O religie practica monoteismul lui Zamolxis, iar cealaltă politeismul roman.

Este cunoscut în istorie faptul cǎ atunci când se doreşte ca ceva sǎ se distrugǎ complet, atunci des-pre acel lucru nu se vorbeşte deloc (în niciun mod).

Reclame
Explore posts in the same categories: Uncategorized

One Comment pe “Cucerirea Rimepei – Analiza intre 9 si 10”


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: