CUCERIREA RIMEPEI

 

9 (52)   CUCERIREA RIMEPEI

 

r052

Un text cu conţinut identic este scris şi cu caligrafie stilizată  (clerică) pe placa 10 (10). După analiza ambelor plăci, voi face şi o analiză comparativă a textelor. 

Text original 9 (52)


521

 

Copie (transcriere) originalǎ

 

Voi prezenta mai întâi inscripţia cu ortografia stiliza-tă (clerică) după numerotarea la care am apelat.

Pe plăcuţa respectivă se găsesc şi alte inscripţii cu caligrafie stilizată (clerică), dar datorită faptului că am analizat textul după fotografie, nu sunt în situaţia de a oferi interpretarea sigură a tuturor semnelor.

 

 Inscripţii cu ortografia stilizatǎ (clerică):

 

1.      TROPEIO  SOTIGEOZOGi

2.      M (mato)  DUAZO  DUZATEO

3.      COTOPOLO  CENUE

4.      MATO  BOEROBISTO

 

Text cu ortografie geticǎ standard:

 

ISTROGETA  RECAVO

1                           2

SOEAEO  GENO  RYME –

3              4

POOYCOYE  MATO  D

5               6

AVO   ARMEORIOY  RA –

7                      8

DA  POYE  DELO  ON  G –

                9              10             11        12

ENOCLO  POYE  BISY –

13            14

CO  DOE  DYIO

15          16

ZEOMO  G’EZO –

17                    18

MITO  COROA –

                              19

            LEO  MATO  L

20          21

OYE  SOEGEP

                             22

OE  MONTOR

                           23

OAZYEO  ON

                                 24

ANCYEO  GLO

25                26

TELO  POESTO  MAE –

27                    28

RO  BYREI  DAVO  SOE

                                29                30             31

DOYSATEIO  GETOY –

32                      33

RASEYO  ON  TALYPI –

                                            34                          35

CO  GENOYCLO  SOE  C –

                               36                    37        38

OTOPOLO  CENYEO  P –

39                40

AN  HISTRIANO  COR –

41                           42

                                   MY –

                                    O

                                    S

                                    43

                                    A –

                                    R

                              MON

                               GAT

                                   O

 

Transcrierea cu caractere latine a textului original şi înregistrarea fiecǎrui cuvânt în parte cu un numǎr diferit

 

 

 

Citirea ortograficǎ a textului original

 

Inscripţii cu ortografia stilizatǎ (clerică):

 

1.  Tropeo sotigeozogi (soţigeozogi)

2.  M (mato) Duazo Duzateo

3.  Cotopolo Cenue

4.  Mato Boerobisto

 

Text cu ortografia geticǎ standard:

 

Istrogeta recavosoao geno Rimepoucue

mato davo armeriu rada pue delo on Geno-clo pue Bisico de Dio Zeomo G’ezomito Co-rolo.

Mato lue Segepe Montorazio on ancieo glo-telo poesto (posto) maro biri davo se Dusa-teo Geturaseo on talipico Genuclo se Coto-polo Cenio pan histriano cormio sarmon-gato. 

 

Prezentarea inscrierii originale în pararel cu

termenele etimologice din limba română

 

Inscripţii cu ortografia stilizatǎ (clerică):

 

1. Tropeo sotigeozogi (soţigeozogi) (trupe a-sociate)

2.   M (mato) Duazo Duzateo (Iubitul Duazo Duzateo)

3.   Cotopolo Cenue (Cotopolo Cenue)

4.   Mato Boerobisto (Iubitul Burebista)

 

Text cu ortografia geticǎ standard:

 

Istrogeta (Istrogeta) recavosoao (recucereazǎ) geno (gentil, distins, nobil)  Rimepoucue (rimepia-nǎ) mato (Iubitǎ) davo (aşezare) armeriu (al ar-matei) rada (rasǎ, destrusǎ) pue (pune) delo (del, proces) on (în) Genoclo (Genucla) pue (pune) Bisico (la bisericǎ) de (de) Diyo (Zeu) Zeomo (zeesc)  G’ezomito (g’ezomitic)  Corolo (Corolo, al Corolo).

Mato (Iubit) lue (lui)  Segepe (Segepe) Montora-zio (Montorazio) on (în)  ancieo (ân cerere) glo-telo (glotaşi – recruiţi militari) poesto (vizita, posta) maro (marele)  biri (birǎu) davo (a aşezarea) se (acela este) Dusateo (Dusateo) Geturaseo (Ge-turaseo, Geticǎ) on (în)  talipico („tali + pic” – ple-cǎciune, mica reverenţǎ) Genuclo (al Genuclei) se (acela este) Cotopolo (Cotopolo, Marele preot) Ce-nio (Ceneo) pan (totul, tot cuprinzǎtor) histriano (dunǎreanǎ; Hister = Dunǎrea) cormio („cârmǎr”, timonier, conducǎtor) sarmongato (sarmongatean)

 

Traducere liberǎ

 

Inscripţii cu ortografia stilizatǎ (clerică):

 

1.  Trupele asociate.

2.  I (iubit) Duazo Duzateo.

3.  Cotopolo Cenue.

4.  Iubit Boerobisto (Burebista).

 

Text cu ortografie geticǎ standard:

 

Istrogeta recucereazǎ distinsa rimepianǎ iubita aşezare distrusǎ (rasǎ) a armatei şi pune (ridicǎ) proces la Genucla la Biserica Zeului Divin g’ezomitic Corolo.

 

Iubitul el (lui) Segepe Montorazio în cǎuta-rea recruţilor militari, l-a vizitat pe marele birâu a oraşului, el (acela este) Dusateo Geturaseo, la plecǎciunea (micǎ reverenţǎ) genuclicǎ a (acela este) Marelui Preot Ce-neo, conducǎtorul pan-danubian din Sar-mongat.

 

Explicarea cuvintelor:

 

Text cu ortografie geticǎ stilizată (clerică):

 

1.    TROPEIO  SOTIGEOZOGi (SOTSIGEOZOGi) = tru-peo sotigeozogi (soţigeozogi) (trupe asociate);  – aceaste cuvinte sunt inscripţionate la mijlocul pǎrţii de sus a plǎcii în jurul personajului „zabelo” (Zamolxis), reprezentat ca tânǎr ostaş. Pentru ambele cuvinte există cuvinte asemănătoare în actualele limbi a.m. şi d.r.

2.    M (mato)  DUAZO DUZATEO = M (mato) Duazo Du-zateo (Iubitul Duazo Duzateo); – numele conducăto-rului  din Genucla. Este inscripţionat în partea stângă, în zona mediană a plăcii. Numele acesta se regăseşte inscripţionat şi cu ortografie standard la poziţia  32, sub forma  Dusateo.

3.    COTOPOLO CENUE = Cotopolo Cenue (Cotopolo Cenue); – Marele preot, învăţat şi „comandant al tuturor oştilor” pe vremea lui Burebista; Cotopolo Cenue este inscripţionat, împreunǎ cu numele lui Burebista, în zona centrală a plǎcii.

4.    MATO BOEROBISTO = Mato Boerobisto (Iubitul Burebista);

 

Text cu ortografie geticǎ standard:

 

1.    ISTROGETA = Istrogeta (Istrogeta); – aşezare geticǎ şi fortificaţie pe malul Mǎrii Negre, în Dobrogea; din do-cumentele istorice este cunoscutǎ sub numele   Istria.  

2.    RECAVOSOEAEO = recavosoao (recuceritǎ, recotropitǎ); – cu aceaşi semnificaţie se întîlneşte în limba spaniolǎ, în varianta foneticăreconquistado (reconcuistado).

3.    GENO = geno (gentila, distinsa, nobila); – în d.r. existǎ termenul similargentil.

4.    RYMEPOOYCOYE = rimepoucue (rimepianǎ); – cu referire la numele fortificarţiei Rimepa.

5.    MATO = Mato (Iubit); – de la  amato”.

6.      DAVO = davo (aşezare);  – de la  „dava” (aşezare).

7.    ARMEORIOY = armeriu (al armatei); – din „armos” (armatǎ). În a.m. şi d.r., v. şi „armie” (armatǎ).

8.    RADA = rada (rasǎ, destrusǎ); – în d.r. existǎ verbul „a rade (a distruge, a învinge, a devasta).

9.    POYE = pue (pune); – în d.r. există „a pune„.

10. DELO = delo (proces); – în d.r. „del” (proces,  judeca-tă).

11. ON = on (în); – în d.r. şi a.m.în, ân„.

12. GENOCLO = Genoclo (Genucla); – numele marii cetăţi şi a centrului religios.

13.  POYE = pue (pune);- în d.r. există „a pune.

14. BISYCO = bisico (bisericǎ); – în d.r. şi a.m.biserică, bisearicâ.

15. DOE = de (de); – în d.r.de” . În a.m. există sub forma „di”.

16. DYIO (DIYO, DIO) = Dio (Zeu); – în a.m. „dio” (dio) = „zeu”. 

17. ZEOMO = zeomo (zeesc); – în d.r. „zeu, divinitate”.

18. G’EZOMITO = g’ezomito (g’ezomitic); – din „G’et = g’etomitic = g’ezomitic”.

19. COROALEO = Corolo (Corolo, al Corolo); – nume de ctitor a bisericii.

20. MATO = Mato (Iubit); – de la amato”.

21. LOYE = lue (lui, a lui); – în d.r. lui, în a.m.alui. Este vorba de pronume utilizate ca pronume de politeţe, pentru apelare a personalităţilor, de ex. „Lui Segepe” (Respectatul Segepe).

22. SOEGEPOE = Segepe (Segepe); – nume de nobil, iniţiator al procesului.

23. MONTOROAZYEO = Montorazio (Montorazio); – numele de familie a lui Segepe.

24. ON = on (în); – în d.r. şi a.m.în, ân„.

25. ANCYEO = ancieo, anceo (ân cerere); – cuvântul trebuie analizat ca un cuvânt compus, format din „an + ciea” = „an  + cerere”, unde termenul „ciea” reprezintă de fapt forma prescurată a substantivului „cerea” = „cerere”, în limba d.r., în care sunetul „r” se pronunţă absorbit, în maniera „ciea„. Aceastǎ absorbire a sune-tului  „r” este similarǎ fenomenului identic în ceea ce priveşte consoana „r” în cazul anumitor cuvinte în limba  armân makedonǎ, ca de exemplu: „cari, care” =”care” pronunţate în unele graiuri „cai, cae”. Aşadar şi în limba d.r. veche, în manieră identică, în loc să se folosească termenul „ancerea”, s-a folosit „anciea, ancea”.

26. GLOTELO = glotelo (recruiţi militari); – în d.r. „glotaş” (recrut militar care nu mai este obligat la recrutare). Evident cǎ termenul „glotaş” şi în actualǎ d.r. se referǎ la „recrut militar”, dar acum semnificaţia îi este uşor modificată; el desemnează „supus recrutării” şi nu „cel care nu este supus recrutǎrii”.  

27. POESTO = poesto, posto (vizita, posta); – semnifica-ţia acestui cuvânt se referă la punerea împreună a semnificaţiei celor două cuvinte constituente, „poi, apoi + sta„, mai ales pentru că acelaşi cuvânt se regăseşte, cu înţeles similar, pe mai multe plăci. Cu toate acestea, simpla determinare a compunerii nu conferă claritate din punct de vedere etimologic. Determinarea evoluţiei etimologice a termenului, reali-zată odată cu studiul  său în contextul textului de pe această plăcuţă, are la bază conexiunea făcută între „poesta„, şi „poseta„, aparţinând limbilor slave. Dacǎ se comparǎ ambele cuvinte care au semnificaţie identi-cǎ putem trage concluzia cǎ termenul getic „poesta„, în raport cu cel slav, se  deosebeşte numai prin permu-tarea literelor a treia şi a patra, de la „se” în „es„. Datoritǎ faptului cǎ termenul „poseta” se întâlneşte în toate limbile slave şi, în plus, doar în textele getice, într-adevăr, indiferent din legǎtura sesizată iniţial, pot constatata cǎ originea trebuie cǎutatǎ în limbile slave. Se ridică întrebarea legată de găsirea unui cuvânt slav în scrierile getice dacǎ se ştie cǎ şi cu şase secole mai târziu, pe timpul lui Iordanes, v. „Getica, 34, 35″ Slavii  (Sclavenii şi Anţii) trǎiau la izvoarele Vistulei şi între râurile Nistru şi Nipru. Explicaţia ar trebui căutată la Sarmaţi, care, înainte sǎ locuiascǎ spaţiul de lângǎ flu-viul Dunǎrea, au trǎit în vecinătatea imediată a Slavilor. Prin urmare, Sarmaţii sunt cei care au preluat de la Slavi termenul „poseta„, iar acest cuvânt a fost adaptat fonetic la noua limbǎ şi pronunţat „poesta„. În limba d.r precum recidiv apare şi forma „posta” (posta) = „se opreşte, se aşează, se aranjează”.

28. MAERO = maro (marele); – în d.r. şi a.m. „mare„.

29. BYREI = biri (birǎu); – în d.r. „birǎu” (birǎu).

30. DAVO = dava (aşezare);

31. SOE = se (acela este, acela e); – pe placa 12 (28; – 23) se întâlneşte sub forma „se”.

32. DOYSATEIO = Dusateo (Dusateo); – numele condu-cǎtorului din Genucla.

33. GETOYRASEYO = Geturaseo (Geturaseo, Geticǎ); – supra-numele, porecla lui Dusateo.

34. ON = on (în); – în d.r. şi a.m.în, ân„.

35. TALYPICO = talipico (plecǎciune, mica reverenţǎ); – vezi placa 7 (120; – 14).

36. GENOYCLO = Genuclo (al Genuclei; la Genucla);

37. SOE = se (acela este, acela e); – pe placa 12 (28; – 23) se întâlneşte sub forma „se”.

38. COTOPOLO = Cotopolo (Cotopolo, Marele preot);

39. CENYEO = Cenio (Cotopolo Ceneo);

40. PAN = pan (totul, tot cuprinzǎtor); „pan” = „panta” (toţi), este un vechi cuvânt utilizat în toate limbile bal-canice; în limba greacă se regăseşte sub forma „pante-lis” (tot, tot cuprinzǎtor).

41. HISTRIANO = Histriano (dunǎreanǎ; Hister = Dunǎ-rea); – dupǎ Iordanes „Getica, 75” Dunǎrea în limba Besilor se numea „Hister„. Trebuie făcută diferenţă între termenii „Istro” şi „Hister, Histro”. „Istro, Istria” e denumirea fortǎreţei, iar „Hister, Histro, Histria” este numele Dunǎrii. Aceastǎ diferenţiere este respectatǎ pe aceastǎ placǎ înainte de toate de faptul ce în acelaşi text se utilizeazǎ numele lui Istria şi Hister, iar dacǎ nu ar fi inscripţionată litera „h” la începutul cuvân-tului Histriano, acesta ar fi putut fi interpretat greşit, în legătură cu Istria şi nu cu Dunărea. Pe alte plǎci aceastǎ regulǎ nu se prea respectă, astfel cǎ Dunǎrea cel mai frecvent este scrisă în forma „Istrio”. Poate că termenul „Istrio” (Dunǎrea) este de origine getǎ.

42.  CORMYO = cormio, cormo (cârmǎr, timonier, condu-cǎtor); – de la „cîrmǎ” (conducǎtor, promotor); – forma derivatǎ de la „cara” (cârmire, mişcare într-o direcţie). „Cara” este  un strǎ-vechi cuvânt de origine pelasgǎ, etimologic derivat din cuvântul „curâ” (curge).

43.  SARMONGATO = Sarmongato (Sarmongat); – aşeza-re scito-geticǎ puternic fortificatǎ, pe drumul principal de acces Sarmigetuza.        

                       

CONCLUZIE:

 

Conducător la Genucla, regent de la Sarmigetuza a fost Dusateo Geturazeo. Datoritǎ faptului cǎ el a coman-dat toate trupele sarmigetuze în întreaga regiune, se poa-te trage concluzia cǎ la vremea respectivă  Genucla nu a fost numai principalul centru religios, ci şi o fortǎreaţǎ foar-te puternicǎ.

Conducătorul aşezării litorale Istria, Segepe Monto-razeo, a reuşit sǎ recucereascǎ  garnizoana Rimepa care a fost distrusǎ.

Dorind  să reconstruiască garnizoana, în timpul rugăciunii la Biserica Zeiască din Genucla în cinstea lui Cotopolo Ceneo, a cerut conducătorului din Genucla,  Du-sateo Geturazeo, sǎ i se dea un anumit numǎr de recruţi pe care să îi cazeze la Rimepa.

Pe aceastǎ placǎ Cotopolo (Marele, Înaltul preot) Ceneo este identificat astfel: „conducǎtor pan-dunǎrean din  Sarmongat”.

Cum s-a putut observa din plăcuţa 8 (21), imediat lângǎ Sarmongat este „perio davo” (aşezarea sacrǎ). Aceastǎ înseamnǎ cǎ este vorba despre o mai mare concentrare de elemente sacrale, într-o aşezare tipic sacralǎ.

Cum Ceneo este Cotopolo (Mare Preot), dar şi co-mandant suprem al forţelor armatei, cu siguranţă că avea cartierul general la Sarmongat, în apropierea imediatǎ a  „complexului sacral”. Şi pentru că Ceneo, v.7 (120), este şi „sarcerio rotopeno” (comandant al tuturor oştilor), pe bună dreptate este supranumit  „Conducǎtor pan-danubian din Sarmongat”.

Reclame
Explore posts in the same categories: Uncategorized

One Comment pe “CUCERIREA RIMEPEI”


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: